Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Pelastuslaitos

 

 

 

28.12.2017

 

 

 

 

Pelastuskomentaja

 

 

 

 

34 §

Palomestareiden valinta

HEL 2017-013677 T 01 01 01 01

työavain 27-13-17

Päätös

Pelastuskomentaja päätti ottaa palomestarin virkoihin 1.2.2018 alkaen seuraavat henkilöt:

**********

Tehtäväkohtainen palkka on 2788,18 euroa kuukaudessa. Henkilöille tehdään erikseen virkamääräys.

Palomestarin virat olivat julkisesti  haettavana 14.9.-13.10.2017.

Pelastuslaitoksen toimintasäännön mukaan päällystöviranhaltijat ottaa pelastuskomentaja. Viran kelpoisuusehtona on opisto- tai ammattikorkeakoulutasoinen tehtävään soveltuva tutkinto.

Viran päätehtävänä on osallistua päivystävänä palomestarina päivystysjärjestelmään sekä pelastustoiminnan prosessien kautta pelastuslaitoksen toiminnan kehittämiseen sekä valvontatoimintaan.

Hakuajan päättymiseen mennessä virkoja haki 30, joista haastatteluun kutsuttiin 14 hakijaa.

Lisätiedot

Jari Korkiamäki, pelastuspäällikkö, puhelin: 310 31264

jari.korkiamaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, pelastuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakijat

Oikaisuvaatimusohje, pelastuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

 

Agricolankatu 15

 

0201256-6

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

helsinginpelastuslaitos@hel.fi

http://www.hel.fi/www/pela/fi