Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Pelastuslaitos

 

 

 

22.09.2017

 

 

 

 

Pelastuskomentaja

 

 

 

 

18 §

Pelastuslaitoksen lausunto asiasta "Nopeusrajoitusten määrittämisen periaatteet Helsingissä"

HEL 2017-009829 T 08 01 01

Päätös

Helsingin kaupungin pelastuslaitos kiittää mahdollisuudesta lausua "Nopeusrajoitusten määrittämisen periaatteista Helsingissä"

Helsingin kaupunki on pitkään tehnyt työtä omalta osaltaan liikenneturvallisuuden parantamiseksi kaupungin eri alueilla ja tieverkostossa. Uusi esitys jatkokehittää vuonna 2004 aloitettua työtä tehdä nopeusrajoituksista kaupunkiympäristöön paremmin sopivia ja turvallisuutta huomioivia ratkaisuja. Uudessa mallissa nopeusrajoituksia on tarkoitus yhtenäistää samankaltaisilla toimintaympäristöillä sekä lisätä liikenteen turvallisuutta ja vähentää liikenteen aiheuttamaa ympäristöhaittaa.

Helsingin kaupungin pelastuslaitos toteaa, että se kannattaa lausuntopyynnössä esitettyjä asioita. Samalla pelastuslaitos pyytää, että suunnittelussa huomioidaan hälytysajoneuvojen mahdollisimman esteetön eteneminen katuverkostossa. Liikenteen jouheva eteneminen sekä rakenteellinen esteettömyys ovat keskeisiä tekijöitä onnistuneen hälytysajon suorittamiselle.

Lisätiedot

Jari Korkiamäki, pelastuspäällikkö, puhelin: 310 31264

jari.korkiamaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

 

Agricolankatu 15

 

0201256-6

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

helsinginpelastuslaitos@hel.fi

http://www.hel.fi/www/pela/fi