Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunginkanslia

 

 

Strategiaosasto

 

 

 

21.11.2022

 

 

 

 

Strategiajohtaja

 

 

 

 

77 §

Hankinta, Helsingin kaupungin palkkajärjestelmä Sarastian käyttöönoton selvitystyö, kevennetty kilpailutus

HEL 2022-012785 T 02 08 02 00

Päätös

Strategiajohtaja päätti hyväksyä Valor Partners Oy:n (2414724–2) tarjouksen kokonaistaloudellisesti edullisimpana.

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella.

Hankinnan arvonlisäveroton arvo 45 000 euroa.

Hankintaan liittyvät kustannukset maksetaan talousarvion kohdalta 13001, kaupunginhallitukselle osoitetuista käyttövaroista.

Päätöksen perustelut

Hankinta kilpailutettiin kevennetysti hankintalain kynnysarvon alittavana pienhankintana.

Kilpailutus perustuu Helsingin kaupunginkanslian 19.10.2022 päivättyyn tarjouspyyntöön H067-22 / HEL 2022-012785.Tarjouspyyntö lähetettiin 19.10.2022 sähköpostitse seitsemälle tarjoajalle: Ernst and Young Oy, Futurice Oy, Gaia Consulting Oy, KPMG Oy, PricewaterhouseCoopers Oy, Sofigate Oy ja Valor Partners Oy.

Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 4.11.2022 klo 12.00. Määräaikaan mennessä saapui 2 tarjousta: Valor Partners Oy ja Sofigate Oy.

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnössä on esitetty tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset. Molemmat tarjouksen jättäneet täyttävät soveltuvuudelle asetetut vaatimukset.

Tarjousten vertailu

Tarjousten valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa laadun painoarvona oli 100 %. Tarjouskilpailutuksessa käytettiin käänteistä kilpailutusta ja tarjoukset vertailtiin laadun perusteella.

Laatuvertailussa pisteytettiin tarjoajan laatima projektisuunnitelma. Projektisuunnitelmasta arvioitiin suunnitelman uskottavuutta ja soveltuvuutta vastata tilaajan hankinnalle asettamiin tavoitteisiin ja tavoiteltuihin lopputuloksiin. Projektisuunnitelma muodosti 100 % tarjousten vertailuperusteista.

Tarjousten vertailu perusteluineen on tämän päätöksen liitteenä olevassa vertailutaulukossa. Vertailu osoittaa, että kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen on tehnyt Valor Partners Oy.

Sovellettavat säännökset ja päätöstoimivalta

Strategiajohtajan oikeus toteuttaa hankinta perustuu kansliapäällikön päätökseen hankintavaltuuksista kaupunginkansliassa 22.8.2022 / 154 §.

Lisätiedot

Eeva Kauko, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 25218

eeva.kauko(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite 1 Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Tarjoajat

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566