Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunginkanslia

 

 

Strategiaosasto

 

 

 

04.11.2022

 

 

 

 

Strategiajohtaja

 

 

 

 

71 §

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2022 hankkeelle ”Helsinki Biochar Project”

HEL 2022-007177 T 02 05 02

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kaupunkiympäristön toimialan ilmastoyksikölle 18 000 euroa vuodelle 2022 hankkeen ”Helsinki Biochar Project” (projektinumero 1095137) Helsingin osuuden kustannusten maksamiseksi. Tuki kattaa myönnetyn määrärahan kokonaisuudessaan.

Päätöksen perustelut

Hankkeen tavoitteena on tuottaa lisää ja tarkentaa olemassa olevaa tietoa biohiilen potentiaalisista raaka-aineista sekä käyttökohteista Helsingissä sekä arvioida biohiilen tuottamia hyötyjä kuten sen hiilensidontapotentiaalia Helsingissä. Hankkeessa selvitetään myös HSY:n tuottaman lieteperäisen biohiilen käyttömahdollisuuksia ja -kohteita. Bloomberg tarjoaa tukea hankkeen toteutukselle hankkeen aikana. Lisäksi se tarjoaa Tukholman kaupungin vertaistukea sekä mahdollisuuden liittyä kaupunkiverkostoon, jossa kokemusten vaihto parhaista biohiilen käyttö- ja tuotantoratkaisuista on mahdollista. Hankkeessa osallistetaan myös asukkaita sekä välitetään tietoa biohiilestä, sen käytöstä ja hyödyistä kaupunkiorganisaation sisällä. Hankkeesta vastaa kaupunkiympäristön toimialan ilmastoyksikkö, ja se toteutetaan vuosina 2022–2023. Määrärahapäätökset tehdään hankkeelle kalenterivuosittain.

Kaupunkiympäristön toimialan hallintojohtaja on päätöksellään 1.6.2022 § 11 hyväksynyt kaupungin osallistumisen Bloomberg Philantrophies- säätiön avustushakuun hankkeella ”Helsinki Biochar Project”. Hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen Bloomberg Philantrophiesilta 11.10.2022.

Hankkeen pääpartnerina toimii Helsingin kaupunki ja partnereina mukana ovat HSY, Aalto-yliopisto ja VTT. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 4,9 miljoonaa euroa, sisältäen HSY:n koepyrolyysilaitoksen investointikustannukset. Ulkoisen tuen osuus on 116 700 euroa, joka tulee kokonaisuudessaan Helsingin kaupungille. Tästä Helsingin kaupungin varsinaisen oman toteutuksen osuus on 33 732 euroa, johon saadaan 30 732 euroa tukea. Helsingin omarahoitusosuus 3 000 euroa katetaan ilmastoyksikön budjetista. 86 000 euroa tuesta välitetään hankepartneri Aalto-yliopistolle, joka mm. vastaa hankkeen koordinoinnista. Helsingin oman toteutuksen kustannukset ovat vuonna 2022 arviolta 18 000 euroa ja saatu tuki kattaa ne kokonaisuudessaan. Hankkeelle on avattu Laske-järjestelmään projektinumero 1095137 ja sille sovitut alaprojektirakenneosat, jotka on annettu tiedoksi hankkeen toteuttajille. Hankkeen kaikki menot ja niitä vastaavat tuet tulee kirjata avatuille projektirakenneosille. Hankkeen toteuttamisessa tulee noudattaa Helsingin kaupungin ja rahoittajan antamia sääntöjä ja ohjeita.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 6.2.2022 § 32 jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi ulkoisen määrärahan hankkeissa.

Strategiajohtajan päätös on sidottu hankkeen Bloomberg Philantrophies -säätiöltä saadun rahoituspäätöksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.

Lisätiedot

Anna Lehtovaara, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36685

anna.lehtovaara(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566