Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunginkanslia

 

 

Strategiaosasto

 

 

 

04.11.2022

 

 

 

 

Strategiajohtaja

 

 

 

 

67 §

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2022 hankkeelle "SOTE YLEISVALMISTELU 2022”

HEL 2022-010901 T 02 05 01 01

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04 voidaan myöntää 1 075 000 euroa vuodelle 2022 sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä pelastustoimea koskevan uudistuksen toteuttamiseen. Myönnetylle määrärahalle on 100 prosentin tuki (valtioavustus VN/14629/2021), eikä se edellytä kaupungin omarahoitusosuutta.

Määrärahaa saa käyttää (VN/14629/2021):

        hyvinvointialueiden käynnistämisen ja toiminnan kustannuksiin sekä väliaikaisten valmistelutoimielinten kustannuksiin

        väliaikaisen HUS-valmisteluryhmän ja HUS-yhtymän valittujen toimielimien kustannuksiin

        Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen talouden eriyttämiseen kaupungin talousarviossa ja kirjanpidossa

        hyvinvointialueiden välttämättömien ICT-järjestelmien rakentamisesta aiheutuvien kustannusten kattamiseen.

Määrärahasta kohdistetaan sosiaali- ja terveystoimialalle 537 500 euroa, kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle 100 000 euroa, kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialalle 100 000 euroa sekä kanslian osastoille 337 500 euroa käytettäväksi olemassa olevien hankinta- ja päätösvaltuuksien mukaisesti.

Määrärahaa ei saa käyttää uusien palvelujen kehittämiseen tai laajentamiseen. Käyttö perustuu yhteisesti käsiteltyyn projektisuunnitelmaan.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveyspalveluja sekä pelastustoimea koskeva uudistus tulee voimaan vuoden 2023 alusta. Helsingin kaupunki jatkaa näiden palveluiden tuottamista, mutta valtionohjauksen ja -rahoituksen muutoksen takia toteutetaan mm. talouden eriyttämisen sekä toiminnallisen käynnistymisen ja tietojärjestelmien muutosten vaatimat toimet.

Edellä mainitun velvoitteen täyttämisestä syntyviin kustannuksiin valtionneuvosto on yleispäätöksellä VN/14639/2021 myöntänyt Helsingin kaupungille sosiaali- ja terveyspalveluja sekä pelastustointa koskevan uudistuksen toteuttamiseen varatun yleisvalmistelumäärärahaa 75 000 euroa (21.12.2021) ja 1,0 miljoonaa euroa (28.3.2022). Kustannukset voidaan hyväksyä valtionavustukseen oikeuttaviksi edellyttäen, että ne ovat syntyneet vuoden 2022 aikana tai suoriteperusteisesti myöntämisperusteiden mukaisesti 31.12.2023 asti.

Hankkeen päähallinnoijana toimii kaupunginkanslian kaupunkistrategiayksikkö sekä määrärahaa saavat toimialat ja kanslian osastot päätöksessä mainitusti olemassa olevaa hankinta- ja toimivaltaa noudattaen. Hankkeelle on avattu Laske-järjestelmään projektinumerot (1095139 ja 1085141) ja sille sovitut projektirakenneosat. Hankkeen kaikki menot ja tuki tulee kirjata annetuille projektirakenneosille.  Hankkeessa tulee noudattaa Helsingin kaupungin sekä rahoittajan antamia ohjeita ja määräyksiä.

Saatu valmistelumääräraha kohdistuu useammalle toimialalle ja kanslian osastolle.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 6.2.2022 § 32 jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi. Strategiajohtajan päätös on sidottu projektin rahoittajalta saadun rahoituspäätöksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.

Lisätiedot

Marja-Leena Antman, Projektipäällikkö, puhelin: 310 28117

marja-leena.antman(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtiovarainministeriön päätös 28.3.2022

2

Valtiovarainministeriön päätös 21.12.2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566