Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunginkanslia

 

 

Strategiaosasto

 

 

 

03.05.2022

 

 

 

 

Strategiajohtaja

 

 

 

 

41 §

Osallistuminen EU:n Luova Eurooppa -ohjelman rahoitushakuun hankkeessa “Sea of Music”

HEL 2022-005728 T 00 01 04 00

Päätös

Strategiajohtaja päätti hyväksyä Helsingin kaupungin osallistumisen partnerina Euroopan Unionin Luova Eurooppa -ohjelman rahoitushakuun hankkeella “Sea of Music”.

Samalla strategiajohtaja päätti valtuuttaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan palvelun Helsingin kaupunginorkesterin toimimaan kaupungin edustajana kyseisessä hankkeessa ja allekirjoittamaan hankkeen toteuttamiseksi tarvittavat asiakirjat. Helsingin osahankkeen kustannuksiin enintään 130 005 euroa on varauduttu Helsingin kaupunginorkesterin budjetissa. EU-tuen osuus kattaa kuluista 91 003 euroa, jolloin omarahoitusosuudeksi jää 39 002 euroa.

Päätöksen perustelut

Sea of Music – Musiikin meri on musiikkiaiheinen ympäristöhanke. Helsingin kaupunginorkesterin ja Tukholman kuninkaallisen filharmonisen orkesterin aloitteesta, kuusi orkesteria eri Itämerta ympäröivistä maista tekee hankkeessa yhteistyötä kulttuurikasvatuksellisessa yleisötyössään. Helsinki osallistuu hankkeeseen partnerina. Hanke on tarkoitus toteuttaa vuosien 2023–2025 aikana.

Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on esittänyt Helsingin kaupungin osallistumista EU:n Luova Eurooppa -ohjelmasta rahoitettavaan hankkeeseen “Sea of Music”. Euroopan Unionin Luova Eurooppa -rahoitusohjelma tarjoaa kulttuurin, luovien alojen ja audiovisuaalisen alan organisaatioille ja ammattilaisille mahdollisuuksia eurooppalaiseen yhteistyöhön ja toiminnan kehittämiseen.

Hankkeessa musiikki tarjoaa alustan lasten ja nuorten luontosuhteen tukemiselle ja ympäristöteeman tutkimiselle, ja hankkeen kautta lapsille ja nuorille tarjoutuu mahdollisuus musisoida yhdessä orkestereiden kanssa sekä tutkia musiikkia ja säveltää sitä. Hankkeessa järjestetään osallistuville lapsille ja nuorille yhteisiä luovia musiikkiaktiviteettejä, Itämeriaiheisia perhekonsertteja ja kilpailuja. Lisäksi hankkeen avulla orkesterit kasvattavat ympäristöteemaan keskittynyttä repertuaaria ja jakavat sisältöjä ja yleisötyön parhaita käytäntöjä niin keskenään kuin myös muille orkestereille ja kulttuuriorganisaatioille. Hankkeessa luodaan uutta taiteellista ja pedagogista materiaalia, sävellyksiä, verkostoja ja Itämeren alueen laulukirja.

Hankkeen pääpartnerina toimii Tukholman kuninkaallinen filharmoninen orkesteri. Partnereina hankkeeseen osallistuu lisäksi viisi muuta orkesteria Suomesta, Virosta, Latviasta, Saksasta ja Puolasta. Orkestereiden tarkoituksena on työskennellä hankkeessa yhteistyössä paikallisten organisaatioiden ja yhteisöjen kanssa, joilla on asiantuntemusta Itämerestä ja ympäristöstä. Helsingissä yhteistyötä on jo aloitettu John Nurmisen Säätiön ja Luonto-Liiton kanssa.

Hanke tukee Taide ja kulttuuri Helsingissä 2030 -vision tavoitteita. Helsingin ainutlaatuisessa kulttuuriympäristössä luonto ja meri ovat osa kaupunkia, ja Helsinki näyttää tietä ja tukee ympäristövastuullista kulttuurielämää. Visiossa kaupunki on lisäksi löytänyt keinoja ympäristön kannalta kestävään kansainvälisyyteen ja siinä mainitaan tavoitteena jokaisen helsinkiläisen yhteys taiteeseen läpi elämän.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat arviolta 1 428 454 euroa, josta EU-tuen osuus on noin 999 981 euroa. Helsingin osahankkeen kustannusarvio on 130 005 euroa, josta EU-tuen osuus on 91 003 euroa ja omarahoitusosuus 39 002 euroa.

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kansliapäällikkö päättää kaupungin puolesta Euroopan Unionin rahoituksen hakemisesta. Kansliapäällikkö on päätöksellään 4.8.2021 § 164 siirtänyt toimivallan strategiajohtajalle, joka tekee päätökset miljoonaan euroon asti.

Lisätiedot

Annika Kukkonen, yleisötyövastaava, puhelin: 310 22711

annika.kukkonen(a)hel.fi

Anna Lehtovaara, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36685

anna.lehtovaara(a)hel.fi

Liitteet

1

Sea of Music hankesuunnitelma

2

Sea of Music hankebudjetti

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566