Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunginkanslia

 

 

Strategiaosasto

 

 

 

24.03.2022

 

 

 

 

Strategiajohtaja

 

 

 

 

16 §

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2022 EU:n rahoittamalle hankkeelle ”Towards Carbon Neutral Municipalities”

HEL 2022-003056 T 02 05 02

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarvion kohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalveluille enintään 110 000 euroa vuodelle 2022 käytettäväksi hankkeen ”Towards Carbon Neutral Municipalities” (Canemure) (projektinumero 1098056) kustannuksiin. Myönnetylle määrärahalle saadaan EU:n tukea arviolta 37 780 euroa.

Päätöksen perustelut

Canemure-hankkeen tavoitteena on toimeenpanna ilmasto- ja energiastrategiaa Suomessa toteuttamalla keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmaa (KAISU). Helsingin osahankkeessa edistetään vähähiilisiä hankintoja ja selvitetään, miten hiilijalanjälki pystyttäisiin parhaiten huomioimaan osana hankintoja. Helsingin osahankkeen päätoteuttajana ja vastuutahona toimii kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalvelut. Hanke toteutetaan vuosina 2019–2024. Määrärahapäätökset hankkeelle tehdään kalenterivuosittain.

Kansliapäällikkö on hyväksynyt Canemure-hankkeen hankehakemuksen päätöksellään 22.4.2018 § 104 ja hakemus on saanut myönteisen rahoituspäätöksen EU:n LIFE-ohjelmasta.

Helsingin osahankkeen arvioidut kustannukset vuonna 2022 ovat         110 000 euroa ja tukea määrärahalle saadaan 37 780 euroa. Hankkeen omarahoitusosuudeksi jää 72 220 euroa, johon varaudutaan keskitetyn hankemäärärahan talousarviokohdassa 1 50 04. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 14,5 miljoonaa euroa, josta Helsingin osahankkeen kustannukset ovat 599 504 euroa. Helsingin osahankkeelle saatavat tuet ovat enintään 299 752 euroa. Hankkeelle on avattu Laske-järjestelmään projektinumero (1098056) ja sille sovitut projektirakenneosat, jotka on annettu tiedoksi hankkeen toimijoille. Hankkeen kaikki menot ja tuet tulee kirjata annetuille projektirakenneosille. Hankkeessa tulee noudattaa Helsingin kaupungin ja rahoittajan antamia ohjeita ja määräyksiä.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 6.2.2022 § 32 jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi.

Strategiajohtajan päätös on sidottu projektin rahoittajalta saadun rahoituspäätöksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.

Lisätiedot

Anna Lehtovaara, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36685

anna.lehtovaara(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566