Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunginkanslia

 

 

Strategiaosasto

 

 

 

16.03.2022

 

 

 

 

Strategiajohtaja

 

 

 

 

12 §

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2022 hankkeelle ”Pääkaupunkiseudun ekosysteemisopimuksen portfoliohanke”

HEL 2021-003635 T 02 05 02

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kaupunginkanslian elinkeino-osaston innovaatiot ja uudet kokeilut -yksikölle enintään 337 633 euroa (projektinumero 1095128) vuodelle 2022 Pääkaupunkiseudun ekosysteemisopimuksen portfoliohankkeen kustannusten maksamiseksi. Hankkeelle saadaan tukea 202 580 euroa.

Päätöksen perustelut

Ekosysteemisopimukset ovat osa hallituksen toimia, joilla Suomesta halutaan luoda vuoteen 2030 mennessä maailman toimivin kokeilu- ja innovaatioympäristö. Ekosysteemisopimusten kantavana ideana ovat innovatiiviset ja edelläkävijyyttä tavoittelevat kaupungit, jotka omien vahvuuksiensa pohjalta hyödyntävät digitalisaation, uusien teknologioiden ja hiilineutraaliuden tuomia mahdollisuuksia ja siten
vauhdittavat elinkeinoelämän uudistumista ja kestävää kaupunkia. Ekosysteemisopimusta toteutetaan osana Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027-rakennerahasto-ohjelmaa. Pormestari hyväksyi 25.1.2021 (HEL 2020-010811) Helsingin kaupungin, Espoon kaupungin, Vantaan kaupungin ja valtion välisen innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen.  Sopimuksiin osallistuvat pääkaupunkiseutu (Helsinki, Espoo ja Vantaa) ja 15 muuta yliopisto- ja yliopistokeskuskaupunkia. Ekosysteemisopimusten hankeportfoliota toteutetaan 1.6.2021–31.12.2023 välisenä aikana.

Rahoitusjohtaja on päätöksellään 31.3.2021 § 18 päättänyt hyväksyä Helsingin kaupungin osallistumisen Uudenmaan kestävän kasvun ja elinvoiman tukemiseen (UKKE) tarkoitettuun rahoitushakuun hankkeella ”Pääkaupunkiseudun ekosysteemisopimuksen portfoliohanke”. Työ- ja elinkeinoministeriö on rahoituspäätöksellään 9.2.2021 myöntänyt 800 000 euroa ekosysteemisopimusten käynnistämiseen, ja Uudenmaan liitto on rahoituspäätöksellään 26.4.2021 § 46 myöntänyt alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen rahoitusta Helsingin kaupungille Pääkaupunkiseudun ekosysteemisopimuksen portfoliohankkeen toteuttamiseen. 

Kaupunginkanslian elinkeino-osaston innovaatiot ja uudet kokeilut        -yksikkö toimii kaupungin edustajana hankkeessa ja vastaa Pääkaupunkiseudun ekosysteemisopimuksen portfoliohankkeen toteutuksesta ja raportoinnista hankkeen rahoittajalle. Portfoliohanketta toteutetaan yhteistyössä Espoon ja Vantaan kaupungin kanssa. Hankkeen kokonaisbudjetti on 1 333 333 euroa, ja saatava tuki kattaa 60 prosenttia hankkeen hyväksytyistä kokonaiskustannuksista, kuitenkin enintään 800 000 euroa. Helsingin osahankkeen kokonaisbudjetti on 751 733 euroa, jolle saadaan tukea 451 040 euroa. Keskitetyn hankemäärärahan osuus Helsingin osahankkeen budjetista on 300 693 euroa. Vuoden 2022 osalta portfoliohankkeen arvioidut kustannukset ovat enintään 337 633 euroa. Hankkeen kustannuksille saadaan Uudenmaan liitolta tukea 202 580 euroa. Näin ollen Helsingin vuoden 2022 lopullisiksi kustannuksiksi jää 135 053 euroa. Hankkeelle on avattu Laske-järjestelmään projektinumero (1095128) ja sille sovitut projektirakenneosat, jotka on annettu tiedoksi hankkeen toimijoille. Helsingin osahankkeen kaikki menot ja tulot tulee kirjata annetuille projektirakenneosille. 

Kansliapäällikkö on päätöksellään 6.2.2022 § 32 jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi ulkoisen määrärahan hankkeissa.

Strategiajohtajan päätös on sidottu hankkeen UKKE:lta saadun rahoituspäätöksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.

Lisätiedot

Anna Lehtovaara, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36685

anna.lehtovaara(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566