Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunginkanslia

 

 

Strategiaosasto

 

 

 

02.03.2022

 

 

 

 

Strategiajohtaja

 

 

 

 

6 §

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2022 Kaupunkiakatemia-yhteistyön toteuttamiseksi

HEL 2022-002927 T 02 02 02

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kaupunginkanslian elinkeino-osaston innovaatiot ja uudet kokeilut -yksikölle 135 000 euroa (projektinumero 1095103) vuodelle 2022 Kaupunkiakatemia-yhteistyön toteuttamiseksi. Määrärahalle saadaan Espoon ja Vantaan kaupungeilta sekä Helsingin yliopistolta ja Aalto-yliopistolta yhteensä 120 000 euron maksuosuudet.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiakatemia on kaupunkien ja yliopistojen välinen strateginen kumppanuus ja yhteistyömuoto, jossa edistetään kaupunkikehittämisen, kaupunkitutkimuksen ja opetuksen vuorovaikutusta ja tuetaan poikkitieteellisten tutkimus- ja kehittämishankkeiden käynnistymistä. Kaupunkiakatemian toinen sopimuskausi kattaa vuodet 2019–2023. Innovaatiot ja uudet kokeilut -yksikkö toimii Kaupunkiakatemia-yhteistyön Helsingin kaupungin vastuutahona ja raportoi yhteistyön toteutumisesta sekä vastaa muista sopimuksessa sovituista toimenpiteistä.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt Helsingin kaupungin, Espoon kaupungin, Vantaan kaupungin, Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston välisen sopimuksen Kaupunkiakatemia-yhteistyön toteuttamisesta päätöksellään 10.12.2018 § 804.

Kaupunkiakatemian ensimmäinen sopimuskausi 2016–2018 toteutettiin Helsingin kaupungin, Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston kumppanuutena. Toisella sopimuskaudella toiminta on laajentunut Espoon ja Vantaan kaupunkien liityttyä mukaan yhteistyöhön. Helsingin kaupunki toimii Kaupunkiakatemia-yhteistyön koordinaattorina ja huolehtii kustannusten maksamisesta. Helsingin kaupungille aiheutuvat kustannukset sopimuskaudella 2019–2023 ovat yhteensä 150 000 euroa ja vuosittainen maksuosuus on 30 000 euroa. Kaupungin maksuosuus vuonna 2022 maksetaan talousarvion kohdalta 1 40 01, kaupunginkanslian elinkeino-osaston määrärahasta projektilta 1812101 (Kaupunkiakatemia).

Kansliapäällikkö on päätöksellään 6.2.2022 § 32 jakanut talousarviokohdan 1 50 04 määrärahan strategiajohtajan käytettäväksi.

Lisätiedot

Anna Lehtovaara, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36685

anna.lehtovaara(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566