Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunginkanslia

 

 

Strategiaosasto

 

 

 

27.05.2021

 

 

 

 

Strategiajohtaja

 

 

 

 

60 §

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2021 hankkeelle Kaupunki omadataoperaattorina

HEL 2021-006355 T 02 02 02

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarviokohdassa 1 50 04 voidaan myöntää digitalisaatioyksikölle 1 700 000 euroa (projektinumero 1095122) vuodelle 2021.  Määräraha sisältää sen osuuden Helsingin kustannuksista, jonka saatu tuki kattaa. Hankkeen Helsingin osuuden omarahoitusosuus enintään 160 726 euroa maksetaan kokonaisuudessaan keskitetyn tietohallinnon talousarviokohdalta 1 40 02.

Samalla strategiajohtaja päätti valtuuttaa strategiaosaston digitalisaatioyksikön toimimaan kaupungin edustajana kyseisessä hankkeessa ja allekirjoittamaan hankkeen toteuttamiseksi tarvittavat asiakirjat.

Päätöksen perustelut

Rahoitusjohtaja on päätöksellään 126§ 5.12.2019 hyväksynyt valtionvarainministeriön digitalisaatiota edistäviin hankkeisiin tarkoitetun avustuksen hakemisen hakemuksella ”Kaupunki omadataoperaattorina”, joka toteutetaan yhteistyössä Espoon, Turun ja Oulun kaupunkien kanssa. Valtiovarainministeriö on päätöksellään 12.5.2020 (VN/11801/2019) myöntänyt hankkeelle avustuksen. Hankkeesta vastaa kaupunginkanslian strategiaosaston tietohallinto, ja se toteutetaan 1.2.2020-30.11.2021 välisenä aikana.

Kaupunki omadataoperaattorina -hankkeessa luodaan ekosysteemi, jossa yksilöille luodaan mahdollisuus hallita omia julkisissa tietojärjestelmissä olevia henkilötietojaan omadata-periaatteen mukaisesti, antaa ja perua lupa niiden käyttöön muissa palveluissa sekä tarkastella tietojaan ja antaa lupia niiden käyttämiseen tai siirtoon eri kuntien ja kunnan palveluiden välillä helposti, jäljitettävästi ja digitaalisesti. Hanke tukee Helsingin tavoitetta olla maailman toimivin ja digitalisaatiota hyödyntävä kaupunki. Lisäksi se tukee strategian kirjauksia, joiden mukaan Helsingin toimintamalli perustuu mahdollisimman suureen avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen ja että Helsinki panostaa digitalisaation, tekoälyn ja robotisaation hyödyntämiseen.

Hanketta hallinnoi Helsingin kaupunki ja partnereina ovat Espoon, Turun ja Oulun kaupungit. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on yhteensä 2 650 000 euroa, jolle saadaan valtionvarainministeriön avustusta yhteensä enintään 2 250 000 euroa. Helsingin osahankkeen kulut koko hankkeen ajalta ovat 2 000 000 euroa, joista Valtionvarainministeriön tuki kattaa enintään 1 700 000 euroa. Helsingin osahankkeen omarahoitusosuus enintään 300 000 euroa maksetaan kokonaisuudessaan keskitetyn tietohallinnon talousarviokohdalta 1 40 02. Vuoden 2021 osalta Helsingin kaupungin osuuden menoille, enintään 1 700 000 euroa, joille saadaan 100 % tuki, varaudutaan keskitetyn hanketoiminnan talousarviokohdassa (1 50 04). Partnereiden tukiosuudet käsitellään taseessa. Helsingin kaupungin omarahoitusosuus vuodelle 2021, enintään 160 726 euroa katetaan keskitetyn tietohallinnon talousarviokohdalta 1 40 02. Keskitetyn hanketoiminnan piirissä oleville Helsingin osahankkeen menoille ja tuille on avattu Laske-järjestelmään projektinumero (1095122) ja sille sovitut projektirakenneosat, ja nämä on annettu tiedoksi hankkeen toimijoille. Näiden menojen ja tukien on oltava kirjattuina projektirakenneosille viimeistään 31.12.2021. Jos hankkeen toteutuksessa ilmenee muutoksia, niistä on viipymättä oltava yhteydessä tämän päätöksen laatijaan.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 11.3.2021 62 § jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi.

Lisätiedot

Mari Kontio, erityissuunnittelija, puhelin: 0401418455

mari.kontio(a)hel.fi

Liitteet

1

Rahoitussuunnitelma ja budjetti vuodelle 2021

2

Tilannekatsaus OmaData

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Kymp

KYMP

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566