Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunginkanslia

 

 

Strategiaosasto

 

 

 

31.03.2021

 

 

 

 

Strategiajohtaja

 

 

 

 

44 §

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2021 EIT Urban Mobility -hankkeiden toteuttamiseen

HEL 2020-012699 T 02 05 02

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että hanketoiminnalle varatusta keskitetystä määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04 voidaan myöntää innovaatiot ja uudet kokeilut -yksikölle vuodelle 2021 enintään 50 109 euroa (projektinumero 1098026001) Forum Virium Helsinki Oy:n hallinnoimien EIT Urban Mobility -hankekokonaisuuteen liittyvien hankkeiden kuntarahoitusosuuksien maksamiseksi.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunki osallistuu vuonna 2021 rahoittajana Forum Virium Helsinki Oy:n hallinnoimiin EIT Urban Mobility -hankkeisiin ”Digital Mobility Management” ja “UMOS2”.  Vastinrahoituksen osuus näille hankkeille on yhteensä enintään 50 109 euroa.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 19.11.2020 § 255 hyväksynyt kaupunginkanslian osallistumisen kuntarahoittajana näihin hankkeisiin.

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) on Euroopan unionin vuonna 2008 perustama Euroopan innovointikykyä tukeva Euroopan unionin elin. Se tukee yritysosaamista ja uusia ideoita yhdistämällä johtavat yritykset, yliopistot ja tutkimuskeskukset ”osaamisen kolmioksi”, jolla voidaan muodostaa dynaamisia rajat ylittäviä kumppanuuksia eli innovointiyhteisöjä (KIC – Knowledge and Innovation Community). Yksi näistä perustetuista temaattisista KIC:eistä on EIT Urban Mobility KIC, jonka jäseneksi Helsingin kaupunki on liittynyt kaupunginhallituksen päätöksellä 16.9.2019 § 20.

Vuoden 2021 aikana on tavoitteena toteuttaa kaksi Forum Virium Helsingin hallinnoimaa hanketta. Niistä ensimmäinen on nimeltään ”Digital Mobility Management”. Hankkeessa etsitään kaupunki yhteistyössä laadukkaampia ratkaisuja liikenteen hallinnan tueksi. Erityisesti hankkeessa paneudutaan tiedon hyödyntämiseen eri lähteistä, jotta liikenteen tilannekuvasta saadaan kattavampi ja sitä myötä koko liikennejärjestelmästä optimoidumpi. Hankkeen kustannusarvio on 129 125 euroa, josta Helsingin kaupungin kuntarahoituksen osuus on 42 609 euroa.

Toinen toteutettava hanke on nimeltään ”UMOS 2”. Hanke on jatkoa vuonna 2020 EIT Urban Mobility -verkostossa rahoitetulle UMOS-hankkeelle. Helsingin kaupunki ei ollut hankkeessa mukana ensimmäisen vuoden toteutuksessa. Hankkeen tavoitteena on edistää uusia liikkuminen palveluna (Mobility as a Service – MaaS) -ratkaisuja kaupungeissa luomalla avoimia alustoja palveluiden tarjoamiselle. Hankkeen kustannusarvio on 7 500 euroa, josta todennäköinen Helsingin kaupungin kuntarahoitusosuus on 2 250 euroa. Euroopan unionin rahoitusohjelmakauden vaihduttua vuoden 2021 alussa EIT KIC:in raamisopimukset tullaan uudistamaan. Tämän siirtymävaiheen tuomasta epävarmuudesta johtuen Helsingin kaupunki varautuu poikkeuksellisesti kattamaan hankkeen kustannukset, enintään 7 500 euroa, kokonaisuudessaan (kansliapäällikkö 255 § 19.11.2020).

Kaupunginkanslian elinkeino-osaston innovaatiot ja uudet kokeilut -yksikkö toimii kaupungin puolelta EIT Urban Mobility -hankekokonaisuuden vastuutahona ja huolehtii kuntaosuuksien maksamisesta sekä osallistuu EIT Urban Mobility -hankekokonaisuuden ohjausryhmätyöskentelyyn.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 11.3.2021 § 62 jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi.

Lisätiedot

Kajsa Rosqvist, erityissuunnittelija, puhelin: 310 32058

kajsa.rosqvist(a)hel.fi

Liitteet

1

Kansliapäällikön päätös 19.11.2020 § 255

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566