Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunginkanslia

 

 

Strategiaosasto

 

 

 

30.03.2021

 

 

 

 

Strategiajohtaja

 

 

 

 

37 §

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2021 EU:n rahoittamalle 6Aika-koordinaatiohankkeelle

HEL 2017-004537 T 02 05 02

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitetyn hanketoiminnan määrärahasta talousarvion kohdasta 1 50 04 voidaan myöntää vuodelle 2021 kaupunginkanslian elinkeino-osaston innovaatiot ja uudet kokeilut -yksikölle enintään 93 947 euroa käytettäväksi 6Aika-strategian Helsingin kaupungin koordinaatiosta syntyviin kustannuksiin (projektirakenneosa 109800100104) ja Forum Virium Helsinki Oy:lle enintään 25 000 euroa kuntarahoitusosuutena koko 6Aika-strategian koordinaatiosta aiheutuviin kustannuksiin (projektirakenneosa 109800100103). Myönnettävälle Helsingin osuuden määrärahalle saadaan EU:n ja valtion tukea yhteensä enintään 62 945 euroa.

Päätöksen perustelut

Hankkeen tavoitteena on 6Aika-strategian toimeenpano ja hanke edistää ja koordinoi yhteistyötä strategian toteuttamisesta vastaavien kuuden suurimman kaupungin (Helsinki, Espoo, Tampere, Turku, Vantaa, Oulu) kesken. Kullakin osallistuvalla kaupungilla on oma kaupunkikohtainen koordinaatio-osahanke, jossa tavoitteena on kaupunkien oman toiminnan aktivointi ja koordinointi. Elinkeino-osaston innovaatiot ja uudet kokeilut -yksikkö toimii kaupungin edustajana hankkeessa. Hanke on alkanut 2017 ja jatkuu vuoteen 2021. Määrärahapäätökset hankkeelle tehdään vuosittain.

Rakennus ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja hyväksynyt 6Aika-koordinaatiohankkeen hakemuksen päätöksellään 21.4.2017 § 23 ja kansliapäällikkö on hyväksynyt hankkeen muutoshakemuksen päätöksellään 05.12.2019 § 241. Hakemus on saanut myönteisen rahoituspäätöksen Uudenmaan liitolta 15.6.2017 hankekoodilla A72888.

Kaupunginkanslian elinkeino-osasto vastaa Helsingin kaupungin osalta 6Aika-strategian koordinoinnista ja viestinnästä muille virastoille ja laitoksille sekä osallistuu 6Aika-strategian johto- ja ohjausryhmätyöskentelyyn. Forum Virium Helsinki Oy puolestaan koordinoi kuuden suurimman kaupungin yhteistä 6Aika-strategiaa yhteistyössä osallistuvien kaupunkien kanssa.

Helsingin osahankkeen arvioidut kustannukset vuonna 2021 ovat 93 947 euroa, jonka lisäksi Helsingin kaupunki varautuu maksamaan Forum Virium Helsinki Oy:lle kuntaosuuksia 25 000 euroa. Tukea määrärahalle saadaan arviolta enintään 62 945 euroa. Hankkeen kokonaisbudjetti on 4 105 024 euroa, jolle saadaan EU:n ja valtion tukea yhteensä enintään 2 750 361 euroa. Helsingin osahankkeen kokonaisbudjetti on 345 591 euroa, josta EU:n ja valtion tuki on yhteensä enintään 231 545 euroa. Lisäksi Helsingin kaupungin osuus Forum Virium Helsingin kuntarahoituksesta on koko hankkeen ajalta enintään 99 085 euroa. Hankkeelle on avattu Laske-järjestelmään projektinumero 1098001001 ja sille sovitut alanumerot. Hankkeen kaikki menot ja niitä vastaavat rahoitusosuudet ja muut tulot tulee kirjata avatuille projektirakenneosille. Hankkeen toteuttamisessa tulee noudattaa Helsingin kaupungin ja rahoittajan antamia sääntöjä ja ohjeita.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 62 § 11.3.2021 jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi.

Strategiajohtajan päätös on sidottu hankkeen Uudenmaan liitolta saadun rahoituspäätöksen (A72888) ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.

Lisätiedot

Kajsa Rosqvist, erityissuunnittelija, puhelin: 310 32058

kajsa.rosqvist(a)hel.fi

Liitteet

1

6Aika-koordinaatiohankkeen muutoshakemusluonnos

2

Kansliapäällikön päätös 5.12.2019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Forum Virium Helsinki

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566