Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunginkanslia

 

 

Strategiaosasto

 

 

 

29.03.2021

 

 

 

 

Strategiajohtaja

 

 

 

 

36 §

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2021 EU:n rahoittamalle hankkeelle ”Tunne Työ 2.0”

HEL 2019-005038 T 02 05 02

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarvion kohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kehittämispalveluille yhteensä 124 890 euroa vuodelle 2021 hankkeen ”Tunne Työ 2.0” (projektinumero 1098074) kustannusten maksamiseksi. Määrärahalle saadaan tukea enintään 94 824 euroa.

Päätöksen perustelut

Tunne Työ 2.0 -hankkeen tavoitteena on kehittää lukiokoulutukseen toimintamalleja ja rakenteita niin, että ne tukevat lukiolain ja uuden opetussuunnitelman (LOPS2021) toteuttamista ja tavoitteisiin pääsemistä työelämälähtöisesti. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kehittämispalvelut toimii hankkeessa kaupungin edustajana ja vastuutahona sekä koko hankkeen koordinaattorina. Hanke toteutetaan 2020–2021 välisenä aikana. Määrärahapäätökset projektille tehdään kalenterivuosittain.

Kansliapäällikkö on hyväksynyt Tunne Työ 2.0 -hankkeen hankehakemuksen päätöksellään 21.05.2019 § 107 ja hakemus on saanut myönteisen rahoituspäätöksen Pohjois-Pohjanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukselta 7.2.2020 hankekoodilla S21896.

Helsingin osahankkeen arvioidut kustannukset vuonna 2021 ovat 124 890 euroa. Tukia määrärahalle saadaan arviolta yhteensä 94 824 euroa. Hankkeen kokonaisbudjetti on 655 524 euroa, josta EU:n ja valtion tuen osuus on 499 931 euroa, kuntarahoituksen osuus 138 872 euroa, muun julkisen rahoituksen osuus 7 722 euroa ja yksityisen rahoituksen osuus 8 999 euroa. Helsingin kaupungin osahankkeen kustannukset ovat 291 794 euroa, josta EU:n ja valtion tuen osuus on 218 845 euroa ja omarahoituksen osuus 72 949 euroa.

Projektille on avattu Laske-järjestelmään projektinumero 1098074 ja sille sovitut projektirakenneosat. Projektirakenneosat on annettu tiedoksi hankkeen projektipäällikölle. Helsingin osahankkeen kaikki menot ja niitä vastaavat tuet ja muut tulot tulee kirjata avatuille projektirakenneosille ja mahdollisuuksien mukaan samalle toteumavuodelle. Hankkeen kumppanien tuet kirjataan taseeseen. Hankkeen toteuttamisessa tulee noudattaa Helsingin kaupungin ja rahoittajan antamia sääntöjä ja ohjeita.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 11.3.2021 § 62 jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi.

Strategiajohtajan päätös on sidottu hankkeen Pohjois-Pohjanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukselta saadun rahoituspäätöksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.

Lisätiedot

Kajsa Rosqvist, erityissuunnittelija, puhelin: 310 32058

kajsa.rosqvist(a)hel.fi

Liitteet

1

Tunne työ 2.0 hankepäätös

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566