Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunginkanslia

 

 

Strategiaosasto

 

 

 

29.03.2021

 

 

 

 

Strategiajohtaja

 

 

 

 

35 §

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2021 EU:n rahoittamalle hankkeelle ”Sohjoa Last Mile”

HEL 2020-012746 T 02 05 02

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarvion kohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kaupunkiympäristön toimialan liikenne- ja katusuunnittelupalveluille enintään 20 813 euroa vuodelle 2021 hankkeen ”Sohjoa Last Mile” (1098081001) kuntaosuuden maksamiseksi Forum Virium Oy:lle.

Päätöksen perustelut

Baltic SOHJOA -hankkeen jatkoprojektin Sohjoa Last Mile tavoitteena on hyödyntää edellisen projektin kokemuksia ja edistää teknologian kehityksen suuntaamista niihin kohteisiin, joissa on tähän asti huomattu suurimmat haasteet ja edistää toimintaympäristön positiivista kehitystä. Uusilla piloteilla on tarkoitus edistää etäohjauksen ja useamman ajoneuvon yhtäaikaisen hallinnan teknologian kokeilua. Lisäksi lainsäädäntöön ja soveltamiseen tullaan kohdistamaan vaikuttavuustoimenpiteitä. Erityisesti Forum Virium Helsingin tehtävänä tulee olemaan nykyisen projektin aikana havaittujen ongelmakohtien, kuten Vejlen pilotoinnin epäonnistuminen lainsäädännön tiukkuuden vuoksi, esiin tuominen ja Itämeren alueella ja Euroopan päätöksentekoon vaikuttaminen autonomisen joukkoliikenteen toimintaympäristön kehittämiseksi. Jatkoprojektin kohderyhminä ovat kaupunkien liikenteen ja kaupunkiympäristön suunnittelusta vastaavat tahot, joukkoliikenteen tilaajaorganisaatiot, joukkoliikenneoperaattorit ja kansalliset sekä EU-tason liikenteen sääntelyyn osallistuvat organisaatiot. Määrärahapäätökset hankkeelle tehdään kalenterivuosittain. Hanke toteutetaan vuosina 2020-2021.

Kansliapäällikkö on hyväksynyt Sohjoa Last Mile -hankkeen hakemuksen päätöksellään 23.11.2020 § 262 ja hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen Interreg Baltic Sea Region -ohjelmasta 17.6.2020 hankekoodilla #X025.

Hankkeen hallinnoijana toimii Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy. Hankkeen hyväksytty kokonaisbudjetti on 908 000 euroa, jolle saadaan EU-tukea 658 800 euroa. Forum Virium Helsinki toimii hankkeessa osatoteuttajana ja osahankkeen budjetti on 83 250 euroa, josta EU rahoittaa 62 438 euroa ja Helsingin kaupungin kuntarahoitusosuus on enintään 20 813 euroa. Kaupunkiympäristön toimialan liikenne- ja katusuunnittelupalvelut seuraa hankkeen toteuttamista ja maksaa hankkeen kuntarahaosuuden.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 62 § 11.3.2021 jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi.

Strategiajohtajan päätös on sidottu hankkeen rahoittajalta saadun rahoituspäätöksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.

Lisätiedot

Kajsa Rosqvist, erityissuunnittelija, puhelin: 310 32058

kajsa.rosqvist(a)hel.fi

Liitteet

1

Sohjoa last mile -hankehakemus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Kaupunkiympäristön toimiala

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566