Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunginkanslia

 

 

Strategiaosasto

 

 

 

22.03.2021

 

 

 

 

Strategiajohtaja

 

 

 

 

30 §

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2021 EU-hankkeelle ”Healthy Boost”

HEL 2018-003543 T 02 05 02

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kaupunginkanslian viestintäosaston osallisuus ja neuvonta -yksikölle enintään 79 684 euroa vuodelle 2021 EU:n Interreg Baltic Sea Region -ohjelman rahoittaman hankkeen ”Healthy Boost – Urban Labs for Better Health for All in the Baltic Sea Region – boosting cross-sectoral cooperation for health and wellbeing in the cities” (projektinumero 1098058) kustannuksiin. Myönnetylle määrärahalle saadaan EU:n ja valtion tukea yhteensä enintään 73 708 euroa.

Päätöksen perustelut

Healthy Boost -hankkeessa tuetaan Itämeren alueen kaupunkien kestävää kehitystä ja sosiaalista hyvinvointia kehittämällä innovatiivisempaa ja tehokkaampaa, poikkisektoriaalista toimintatapaa. Hankkeessa pilotoidaan ja tuotetaan poikkisektoriaalisen yhteistyön malli ja ohjeet monialaiselle yhteistyölle. Viestintäosaston osallisuus ja neuvonta -yksikkö toimii hankkeessa kaupungin edustajana ja vastuutahona. Hanke toteutetaan vuosina 2018–2021. Määrärahapäätökset hankkeelle tehdään kalenterivuosittain.

Kansliapäällikkö on hyväksynyt hankehakemuksen päätöksellään 4.4.2018 § 84 ja hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen Interreg Baltic Sea Region -ohjelmasta.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 2 317 255 euroa. Helsingin kaupungin osahankkeen kustannukset ovat 198 980 euroa, josta EU-tuen osuus on 149 235 euroa, valtion rahoitus on 34 821 euroa ja omarahoitusosuus 14 924 euroa. Helsingin osahankkeen arvioidut kustannukset vuonna 2021 ovat 79 684 euroa. Kustannuksille saadaan EU:n ja valtion tukea noin 73 708. Hankkeelle on avattu Laske-järjestelmään projektinumero 1098058 ja sille sovitut alaprojektirakenneosat, jotka on annettu tiedoksi hankkeen projektipäällikölle. Hankkeen kaikki menot ja niitä vastaavat tukiosuudet tulee kirjata avatuille projektirakenneosille ja mahdollisuuksien mukaan samalle toteumavuodelle. Hankkeen toteuttamisessa tulee noudattaa Helsingin kaupungin ja rahoittajan antamia sääntöjä ja ohjeita.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 62 § 11.3.2021 jakanut talousarviokohdan 1 50 04 määrärahan strategiajohtajan käytettäväksi.

Strategiajohtajan päätös on sidottu Interreg Baltic Sea Region –ohjelmasta saadun rahoituspäätöksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.

Lisätiedot

Kajsa Rosqvist, erityissuunnittelija, puhelin: 310 32058

kajsa.rosqvist(a)hel.fi

Liitteet

1

Healthy Boost hankesuunnitelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566