Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunginkanslia

 

 

Strategiaosasto

 

 

 

22.03.2021

 

 

 

 

Strategiajohtaja

 

 

 

 

26 §

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2021 EU:n rahoittamalle hankkeelle ”Kokka kohti työmarkkinoita”

HEL 2019-008739 T 02 05 02

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarvion kohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kaupunginkanslian elinkeino-osaston työvoima ja maahanmuutto -yksikölle hankkeen ”Kokka kohti työmarkkinoita” (projektinumero 1098077) kustannusten maksamiseen yhteensä 316 239 euroa vuodelle 2021. Määrärahalle saadaan EU:n ja valtion tukea enintään 237 179 euroa. Lisäksi Espoon ja Vantaan kaupungit osallistuvat hankkeen rahoitukseen vuonna 2021 yhteensä enintään 36 367 eurolla. Helsingin kaupungin omarahoitusosuudeksi jää siten 42 692 euroa.

Päätöksen perustelut

Kokka kohti työmarkkinoita -hankkeen tavoitteena on edistää ulkomailta Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkeihin muuttaneiden ulkomaalaisten asiantuntijoiden koulutettujen puolisoiden työllistymistä sekä heidän osaamistaan vastaavien urapolkujen kehittymistä. Kaupunginkanslian elinkeino-osaston työvoima ja maahanmuutto -yksikkö toimii hankkeessa kaupungin edustajana ja vastuutahona kyseisessä ja vastaa hankkeen toteutuksesta ja raportoinnista projektin rahoittajalle. Hanke toteutetaan vuosina 2020–2021 ja määrärahapäätökset projektille tehdään kalenterivuosittain.

Kansliapäällikkö on hyväksynyt Kokka kohti työmarkkinoita -hankkeen hankehakemuksen päätöksellään 13.09.2019 § 173 ja hakemus on saanut myönteisen rahoituspäätöksen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta 22.5.2020 hankekoodilla S22127.

Hankkeen toteuttaa Helsingin kaupunki ja sen pääyhteistyökumppaneita ovat Espoon ja Vantaan kaupungit, Uudenmaan TE-toimisto sekä alueella toimivat, kansainvälisiä rekrytointeja tekevät yritykset. Hankkeen kokonaisbudjetti on 341 000 euroa, jolle saadaan EU:n ja valtion tukea enintään 255 750 euroa. Espoon ja Vantaan kaupungit kattavat kuntarahoitusosuudesta yhteensä 39 215 euroa, jolloin Helsingin omarahoitusosuudeksi jää 46 035 euroa. Hanke toteutetaan 1.6.2020–30.9.2021 välisenä aikana. Hankkeelle on haettu jatkoaikaa 31.12.2021 asti. Hankkeen toteutusajan jatko ei edellytä lisärahoituksen myöntämistä hankkeelle.

Kokka kohti työmarkkinoita -hankkeelle on avattu Laske-järjestelmään projektinumero 1098077 ja sille sovitut projektirakenneosat. Projektirakenneosat on annettu tiedoksi hankkeen vastuutaholle. Hankkeen kaikki menot ja niitä vastaavat tuet ja muut tulot tulee kirjata avatuille projektirakenneosille ja mahdollisuuksien mukaan samalle toteumavuodelle. Hankkeen toteuttamisessa tulee noudattaa Helsingin kaupungin ja rahoittajan antamia sääntöjä ja ohjeita.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 62 § 11.3.2021 jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi.

Strategiajohtajan päätös on sidottu hankkeen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta saadun rahoituspäätöksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.

Lisätiedot

Kajsa Rosqvist, erityissuunnittelija, puhelin: 310 32058

kajsa.rosqvist(a)hel.fi

Liitteet

1

Kokka kohti työmarkkinoita -hankkeen hyväksytty hankesuunnitelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566