Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunginkanslia

 

 

Strategiaosasto

 

 

 

22.03.2021

 

 

 

 

Strategiajohtaja

 

 

 

 

24 §

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2021 EU:n rahoittamalle hankkeelle "Jätkäsaari Smart Mobility"

HEL 2018-004858 T 02 05 02

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitetylle hanketoiminnalle varatusta määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04 voidaan myöntää innovaatiot ja uudet kokeilut -yksikölle vuodelle 2021 enintään 8 551 euroa hankkeen ”Jätkäsaari Smart Mobility – Liiketoimintaa älykkäästä liikkumisesta” (projektinumero 1098062001) kuntaosuuden maksamiseksi Forum Virium Helsinki Oy:lle.

Päätöksen perustelut

Jätkäsaari Smart Mobility – Liiketoimintaa älykkäästä liikkumisesta -hankkeen päätavoitteena on Smart Mobility -teemaan liittyvien Uudenmaan pk-yritysten liiketoiminnan ja sen taustalla olevan innovaatiotoiminnan vahvistaminen ja uusien yritysten perustamisen tukeminen. Helsinki osallistuu hankkeeseen osarahoittamalla Forum Virium Helsinki Oy:n osatoteutusta. Hanke toteutetaan vuosina 2018–2021 ja hankkeelle tehdään määrärahapäätökset kalenterivuosittain.

Kansliapäällikkö on hyväksynyt kaupungin osallistumisen osarahoittajana Jätkäsaari Smart Mobility -hankkeeseen päätöksellään 6.5.2018 § 116 ja hankkeen muutoshakemuksen päätöksellään 5.12.2019 § 238. Hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen Uudenmaan liitolta.

Helsingin osahankkeen toteuttajana toimii Forum Virium Helsinki Oy. Kaupunginkanslian elinkeino-osaston innovaatiot ja uudet kokeilut -yksikkö seuraa hankkeen toteuttamista ja maksaa hankkeen kuntarahaosuuden erikseen sovitulla tavalla. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 655 237 euroa, josta EU-tuen osuus on 458 665 euroa. Forum Virium Helsinki Oy:n osahankkeen kustannukset ovat enintään 320 006 euroa, josta tuen osuus on 224 004 euroa, Forum Virium Helsingin omarahoitusosuus 1 000 euroa ja Helsingin kaupungin kuntarahoitusosuus 95 002 euroa. Hanke päättyy vuoden 2021 aikana.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 62 § 11.3.2021 jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi.

Strategiajohtajan päätös on sidottu hankkeen Uudenmaan liitolta saadun rahoituspäätöksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.

Lisätiedot

Kajsa Rosqvist, erityissuunnittelija, puhelin: 310 32058

kajsa.rosqvist(a)hel.fi

Liitteet

1

Kansliapäällikön päätös 5.12.2019 (muutoshakemuksen hyväksyminen)

2

Lisämäärärahan anomus hankkeeseen FVH Jätkäsaari Smart Mobility

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Forum Virium Helsinki

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566