Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunginkanslia

 

 

Strategiaosasto

 

 

 

22.03.2021

 

 

 

 

Strategiajohtaja

 

 

 

 

23 §

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2021 EU:n rahoittamalle hankkeelle ”HANDSHAKE”

HEL 2017-010516 T 02 05 02

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö- ja kaupunkirakenteen liikenne- ja katusuunnittelupalvelulle enintään 170 000 euroa vuodelle 2021 hankkeen HANDSHAKE (projektinumero 1098051) kustannusten maksamiseksi. Määrärahalle saadaan sadan prosentin tuki.

Päätöksen perustelut

HANDSHAKE-hankkeen tavoitteena on pyöräliikenteen olosuhteiden kehittäminen eurooppalaisissa kaupungeissa. Hanke on niin sanottu hyvien käytäntöjen -hanke, jossa kolme pyöräliikenteen pääkaupunkia Amsterdam, Kööpenhamina ja München jakavat oppejaan kymmenelle tulevaisuuden pyöräliikenteen pääkaupungille, kuten Helsingille. Kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö- ja kaupunkirakenteen liikenne- ja katusuunnittelu toimii kaupungin edustajana ja vastuutahona kyseisessä hankkeessa ja vastaa hankkeen toteutuksesta ja raportoinnista. Hanke on käynnistynyt vuonna 2018 ja sen kesto on 42 kuukautta. Määrärahapäätökset hankkeelle tehdään kalenterivuosittain.

Kansliapäällikkö on hyväksynyt HANDSHAKE -hankkeen hankehakemuksen päätöksellään 20.10.2017 § 129 ja hakemus on saanut myönteisen rahoituspäätöksen Horizon 2020 -ohjelmasta 23.5.2018 hankekoodilla 769177.

Hankkeen hakijana ja hallinnoijana toimii Istituto di Studi per I´lntegratzione dei Sistemi Italiasta. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 4 825 544 euroa, josta Helsingin osahankkeen osuus on 334 688 euroa. Helsingin osahankkeen arvioidut kustannukset vuonna 2021 ovat 170 000 euroa. Hankkeen tuki kattaa menot kokonaisuudessaan. Hankkeelle on avattu Laske-järjestelmään projektinumero 1098051 ja sille sovitut projektirakenneosat. Projektirakenneosat on annettu tiedoksi hankkeen projektipäällikölle. Hankkeen kaikki menot ja niitä vastaavat tuet ja muut tulot tulee kirjata avatuille projektirakenneosille ja mahdollisuuksien mukaan samalle toteumavuodelle. Hankkeen toteuttamisessa tulee noudattaa Helsingin kaupungin ja rahoittajan antamia sääntöjä ja ohjeita.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 62 § 11.3.2021 jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi.

Strategiajohtajan päätös on sidottu hankkeen rahoittajan ja koordinaattorin kanssa tehdyn partnerisopimuksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.

Lisätiedot

Kajsa Rosqvist, erityissuunnittelija, puhelin: 310 32058

kajsa.rosqvist(a)hel.fi

Liitteet

1

Hankkeen budjetti

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Kaupunkiympäristön toimiala

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566