Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunginkanslia

 

 

Strategiaosasto

 

 

 

22.03.2021

 

 

 

 

Strategiajohtaja

 

 

 

 

13 §

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2021 hankkeelle ”6Aika Osaamo”

HEL 2019-010662 T 02 05 02

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kaupunginkanslian elinkeino-osaston työvoima ja maahanmuutto -yksikölle enintään 103 821 euroa vuodelle 2021 hankkeen ”6Aika Osaamo” (projektinumero 109800100420) kustannusten maksamiseen. Myönnetylle määrärahalle saadaan valtion ja EU:n tukea arviolta yhteensä enintään 72 674 euroa.

Päätöksen perustelut

6Aika Osaamo -hankkeen tavoitteena on kehittää alueellinen, yli 30-vuotiaille heikossa työmarkkina-asemassa oleville, erityisesti maahanmuuttajille suunnattu neuvonta- ja ohjauspalveluverkosto. Helsinki osallistuu hankkeeseen osatoteuttajana. Osahankkeelle tehdään määrärahapäätökset kalenterivuosittain. Hanke toteutetaan vuosina 2020–2021.

Kansliapäällikkö on hyväksynyt hankkeen ”6Aika Osaamo” hakemuksen päätöksellään 18.10.2019 § 200 ja hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta 17.3.2020 hankekoodilla S21955.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 1 569 654 euroa, josta EU-tuen ja valtion osuus on 1 098 760 euroa. Helsingin kaupungin osahankkeen kokonaisbudjetti on 199 692 euroa, josta EU:n ja valtion tuki on yhteensä enintään 139 785 euroa ja Helsingin kaupungin omarahoitus enintään 59 907 euroa. Helsingin osahankkeen arvioidut kustannukset vuonna 2021 ovat 103 821 euroa. Tukia määrärahalle saadaan arviolta yhteensä 72 674 euroa.  Helsingin osahankkeen kustannukset ja niitä vastaavat tuet tulee kirjata avatuille projektirakenneosille. Osahankkeen toteuttamisessa tulee noudattaa Helsingin kaupungin ja rahoittajan antamia sääntöjä ja ohjeita.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 62 § 11.3.2021 jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi.

Strategiajohtajan päätös on sidottu hankkeen Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta saadun rahoituspäätöksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.

Lisätiedot

Kajsa Rosqvist, erityissuunnittelija, puhelin: 310 32058

kajsa.rosqvist(a)hel.fi

Liitteet

1

6Aika Osaamo hankepäätös

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566