Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunginkanslia

 

 

Strategiaosasto

 

 

 

27.03.2020

 

 

 

 

Strategiajohtaja

 

 

 

 

49 §

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2020 EIT Urban Mobility                   -hankkeiden toteuttamiseen

HEL 2019-013265 T 02 05 02

Päätös

Vt. strategiajohtaja päätti, että hanketoiminnalle varatusta keskitetystä määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kaupunginkanslian elinkeino-osaston innovaatiot ja uudet kokeilut -yksikölle vuodelle 2020 enintään 49 215 euroa (projektinumero 1098040002) Forum Virium Helsinki Oy:n hallinnoimien EIT Urban Mobility                  -hankkeiden kuntarahoitusosuuksien maksamiseksi.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunki osallistuu vuonna 2020 rahoittajana Forum Virium Helsinki Oy:n hallinnoimiin EIT Urban Mobility -hankkeisiin ”Shared Micro Depots for Urban Pickup and Delivery”, “MaaS Together” ja “Pro MaaS”.  Vastinrahoituksen osuus näille hankkeille on yhteensä enintään 49 215 euroa.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 23.12.2019 § 275 hyväksynyt kaupunginkanslian osallistumisen kuntarahoittajana näihin hankkeisiin.

Shared Micro Depots for Urban Pickup and Delivery -hankkeessa etsitään uusia ratkaisuja kestävän last mile -logistiikan järjestämiseksi vähenevässä kaupunkitilassa.  Projektin kustannusarvio on 126 561 euroa, josta vastinrahoituksen osuus on 34 967 euroa. Toinen vuoden 2020 aikana toteutettava hanke on ”MaaS Together”, jossa kehitetään standardointi- ja sertifiointivälineitä kaupungeille ja liikkuminen palveluna (Mobility as a Service, MaaS) -osatoimittajille. Projektin kustannusarvio on 30 000 euroa ja vastinrahoituksen osuus on 12 000 euroa. Kolmas toteutettava hanke on ”Pro MaaS”, jossa keskitytään etsimään parhaita sääntelyn ja hallinnon ratkaisuja, joilla voidaan tukea yhteiseurooppalaisten liikkumispalvelukäytäntöjen syntyä.  Projektin kustannusarvio on 7 498 euroa, josta vastinrahoituksen osuus on 2 248 euroa.

Kaupunginkanslian elinkeino-osaston innovaatiot ja uudet kokeilut           -yksikkö toimii kaupungin puolelta EIT Urban Mobility -hankekoko-naisuuden vastuutahona ja huolehtii kuntaosuuksien maksamisesta sekä osallistuu hankekokonaisuuden ohjausryhmätyöskentelyyn.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 11.2.2020 § 31 jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi.

Lisätiedot

Anna Lehtovaara, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36685

anna.lehtovaara(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Forum Virium Helsinki Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Forum Virium Helsinki Oy

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566