Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunginkanslia

 

 

Strategiaosasto

 

 

 

25.02.2020

 

 

 

 

Strategiajohtaja

 

 

 

 

7 §

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2020 hankkeelle ”6Aika Citylogistiikan uudet ratkaisut”

HEL 2018-002999 T 02 05 02

Päätös

Vt. strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04 voidaan myöntää innovaatiot ja uudet kokeilut -yksikölle enintään 57 144 euroa vuodelle 2020 hankkeen ”6Aika Citylogistiikan uudet ratkaisut” kuntaosuuden maksamiseksi Forum Virium Helsinki Oy:lle (projektinumero 10980010041601).

Päätöksen perustelut

6Aika Citylogistiikan uudet ratkaisut -hanke toteuttaa kuuden suurimman kaupungin yhteistä 6Aika-strategian avoimet innovaatioalustat       -teemaa. Forum Virium Helsinki Oy toteuttaa Helsingin kaupungin osahankkeen ja kaupunki on sitoutunut maksamaan sen kuntaosuudet. Määrärahapäätökset kuntaosuuksista tehdään kalenterivuosittain.

Kansliapäällikkö on hyväksynyt hankkeen ”6Aika Citylogistiikan uudet ratkaisut” hakemuksen päätöksellään 26.3.2018 § 78 ja hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen Uudenmaan liitolta 20.6.2018 hankekoodilla A73975.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 1 337 065 euroa, josta EU-tuen osuus on 892 731 euroa. Hankkeen hallinnoijana toimii Turun kaupunki. Forum Virium Helsinki Oy toteuttaa Helsingin kaupungin osahankkeen yhteistyössä kaupungin toimialojen kanssa ja sen kokonaisbudjetti on    383 001 euroa, josta EU:n ja valtion tuki yhteensä enintään 256 610 euroa ja Helsingin kuntarahoitusosuus 126 391 euroa. Hanke toteutetaan vuosina 2018–2020. Osahankkeen maksettavat kuntaosuudet tulee kirjata projektinumerolle 10980010041601. Osahankkeen toteuttamisessa tulee noudattaa Helsingin kaupungin ja rahoittajan antamia sääntöjä ja ohjeita. Ennen viimeistä kuntaosuuden maksamista tulee Forum Virium Helsinki Oy:n toimittaa kaupungille selvitys osahankkeen toteutuneista kustannuksista.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 31§ 11.2.2020 jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi.

Vt. strategiajohtajan päätös on sidottu hankkeen Uudenmaan liitolta saadun rahoituspäätöksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.

Lisätiedot

Anna Lehtovaara, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36685

anna.lehtovaara(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Forum Virium Helsinki Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566