Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunginkanslia

 

 

Strategiaosasto

 

 

Tietohallinto

17.09.2020

 

 

 

 

Tietohallintojohtaja

 

 

 

 

8 §

SAP Analytics Cloud -lisenssien lisähankinta

HEL 2020-001862 T 02 08 01 01

Päätös

Va. tietohallintojohtaja päätti tehdä CGI:n tarjouksen mukaisen lisähankinnan SAP Business Objects (BO) -lisenssien päivittämisestä SAP Analytics Cloud –lisensseihin ja allekirjoittaa CGI Suomi Oy:n kanssa tehtävän tätä koskevan sopimusmuutoksen ja loppukäyttäjän            sopimusehdot. Lisähankinnasta aiheutuva ylläpitomaksun korotus on 18 446 euroa vuodessa + alv ja yhteensä 83 891 euroa + alv            sopimusaikana.

Hankinnan yhteydessä lakkautetaan 19 kpl BO-lisenssejä 1.1.2021 alkaen. BO-lisenssien ylläpitomaksu alenee 9 854 + alv euroa vuodessa, jolloin hankinnan nettokustannukset ajalle 1.10.2020 – 19.4.2025  ovat 41 533 euroa + alv. SAC-lisenssihankintojen aiheuttamat lisäkustannukset ylläpitomaksuun ovat yhteensä 80 258 euroa. Ensimmäinen SAC-hankinta tehtiin tietohallintojohtajan päätöspöytäkirjassa pykälä 4, 20.03.2020, HEL 2020-001862.

Kustannusten arvonlisäveroton osuus maksetaan talousarvion kohdalta
1 40 01, keskitetty tietotekniikka, projektilta Informatica & BO-lisenssit alustapalvelu (projektinumero 1813006014).

Päätöksen perustelut

Kaupunkiyhteiseen tietovarasto- ja raportointijärjestelmä Hetaan on   toteutettu johdon työpöytiä teknologialla, jonka tuki on päättymässä    tämän vuoden aikana. SAP Analytics Cloud korvaa vanhentuvan       teknologian ja mahdollistaa automaattisesti Hetasta tai esim. SAPin Business Warehousesta päivittyvät johdon työpöydät. SAP Analytics Cloud tarjoaa myös nykyvälineitä paremmat analytiikka- ja                  visualisointimahdollisuudet.

Hankinta perustuu hankintakeskuksen ja Affecto Finland Oy:n 7.12.2006 allekirjoittamaan sopimukseen Business Objects lisenssien hankinnasta sekä 20.11.2014 päivättyyn valmisohjelmiston ylläpitopalvelusopimukseen BOYP140819TAS. Affecto Finland Oy on siirtynyt    yrityskaupan yhteydessä CGI:n omistukseen.

Lisätiedot

Sami Sorjonen, Projektipäällikkö, puhelin: 310 25714

sami.j.sorjonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Tarjous

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Toimittaja

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566