Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunginkanslia

 

 

Strategiaosasto

 

 

Tietohallinto

17.03.2020

 

 

 

 

Tietohallintojohtaja

 

 

 

 

3 §

Karttakyselytyökalun kustannusten kattaminen

HEL 2020-002437 T 02 08 02 00

Päätös

Vs. tietohallintojohtaja päätti hankkia Sitowise Oy:ltä karttakyselytyökalun käyttöönottoprojektin 15 000 euron arvonlisäverottomaan hintaan sekä käyttöpalvelun kuukausilisenssin 24 kuukaudeksi 27 600 euron arvonlisäverottomaan hintaan. Kustannukset maksetaan kaupunginkanslian käyttötalouden talousarviokohdalta 1 40 01, keskitetty tietotekniikka, projektilta 1813006022.

Lisäksi vs. tietohallintojohtaja päätti hankkia lisätyötä ja koulutusta Sitowise Oy:ltä enintään 15 000 euron arvonlisäverottomaan hintaan. Kustannukset maksetaan kaupunginkanslian käyttötalouden talousarviokohdalta 1 40 01, keskitetty tietotekniikka, projektilta 1812007005.

Muiden kaupungin yksiköiden erikseen tilattavien lisätöiden ja koulutusten osalta palvelun tuottava toimittaja laskuttaa tilaukset tilaavalta yksiköltä.

Päätöksen perustelut

Hankintajohtaja on tehnyt karttakyselytyökalun yhteishankinnasta 14.1.2020 päätöksen, § 3 HEL 2019-011883, jossa hankintajohtaja päätti hyväksyä Sitowise Oy:n (Y-tunnus FI23354450) tarjouksen kahdeksi vuodeksi kokonaistaloudellisesti edullisimpana. Karttakyselytyökalun toimittamisesta palveluna tietoverkon välityksellä (SaaS) on 11.3.2020 allekirjoitettu sopimus. Kahden vuoden määräaikaisen sopimuskauden jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana.

Karttakyselytyökalun kilpailutus perustuu Helsingin kaupunginkanslian 14.11.2019 päivättyyn tarjouspyyntöön H043-19 / HEL 2019-011883. Hankinta on toteutettu avoimella menettelyllä.

Lisätiedot

Heli Rantanen, vuorovaikutuspäällikkö, puhelin: 310 25803

heli.k.rantanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566