Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (3)

Kaupunginkanslia

 

 

Viestintäosasto

 

 

 

18.09.2019

 

 

 

 

Viestintäjohtaja

 

 

 

 

41 §

Sijaisen ottaminen ulkoisen viestinnän päällikön virkaan

HEL 2019-009751 T 01 01 01 01

Päätös

Viestintäjohtaja päätti valita yhteiskuntatieteiden maisteri Jukka Jänösen ulkoisen viestinnän päällikön Jenita Cresswellin viransijaiseksi perhevapaan ajaksi 7.10.2019–20.8.2020 tehtävän 6 312,50 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin. Viransijaisuudessa on kuuden kuukauden koeaika.

Päätöksen perustelut

Ulkoisen viestinnän päällikön virkaa hoitava Jenita Cresswell on perhevapaalla 7.10.2019–20.8.2020.

Hallintosäännön 12 luvun 1 §:n 2 momentin 9 kohdan mukaan kansliapäällikkö, ellei hän ole siirtänyt tehtävää toiselle viranhaltijalle, ottaa palvelukseen kaupunginkanslian viranhaltijat ja työntekijät.

Kaupunginkanslian toimintasäännön 6 luvun 6.1 kappaleen mukaan ulkoisen viestinnän yksikköä johtaa ulkoisen viestinnän päällikkö. Ulkoisen viestinnän yksikön toimialaan kuuluvat kotimaisen ja kansainvälisen median palvelu, kaupunginkanslian eri osastojen ulkoisen viestinnän tuki sekä ulkoinen päätösviestintä.

Ulkoisen viestinnän päällikön virka

Ulkoisen viestinnän päällikön virka oli julkisesti haettavana 22.8.–6.9.2019. Hakuilmoitus (työavain 47-72-19) oli esillä kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palveluiden sivuilla sekä Monsterissa ja Duunitorissa. Virkaa täytettäessä on noudatettava perustuslain 125 §:ssä säädettyjä yleisiä virkanimitysperusteita, jotka ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto Kaupunginkanslian toimintasäännön 10. luvun mukaan ulkoisen viestinnän päällikön viran kelpoisuusvaatimus on ylempi korkeakoulututkinto. Muodollisen kelpoisuusvaatimuksen lisäksi hakuilmoituksessa todettiin, että viran kelpoisuusvaatimuksena on kokemusta vaativista viestinnän esimiestehtävistä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Lisäksi virassa edellytetään englannin kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa.

Hakijat ja rekrytointiprosessi

Virkaa haki hakuajan kuluessa 25 henkilöä. Hakijoista kaksi ei täyttänyt kelpoisuusvaatimusta koulutuksen osalta. Hakijaluettelo on liitteenä 1.

Haastatteluihin kutsuttiin hakemusten perusteella 3 hakijaa.

Hakijoita haastattelivat 6.9.–11.9.2019 viestintäjohtaja Liisa Kivelä ja ulkoisen viestinnän päällikkö Jenita Cresswell.

********** on suorittanut valtiotieteen maisterin tutkinnon Helsingin yliopistosta vuonna 2004. Hakijan vahvuutena on monipuolinen viestinnän kokemus ja viestinnän strategisen suunnittelun osaaminen. Lisäksi hänellä on esimieskokemusta parin hengen viestintätiimin vetämisestä.

********** on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Vaasan yliopistosta vuonna 2010. Hakijan vahvuutena on kokemus julkisen sektorin ja erityisesti kunta-alan viestinnästä. Hakijalla on myös viestinnän esimieskokemusta.

Jukka Jänönen on suorittanut yhteiskuntamaisterin tutkinnon Tampereen yliopistosta vuonna 1999. Hakijan vahvuutena on monipuolinen kokemus vaativista viestinnän tehtävistä sekä kokemus viestinnän asiantuntijatiimien esimiestehtävistä. Lisäksi hänellä on kokemusta kansainvälisestä viestinnästä niin kansainvälisten organisaatioiden palveluksessa kuin viestintätoimiston kansainvälisistä asiakkuuksista. Viestintätoimiston projekteihin kuului myös julkisen sektorin asiakkuuksia. Hakijalla on myös kokemusta ja osaamista muutoksen eteenpäin viemisestä organisaatiossa.

Arviointi

Ulkoisen viestinnän päällikön vastuulla on kotimaisen ja kansainvälisen median palvelu, kaupunginkanslian eri osastojen ja johdon ulkoisen viestinnän tuki, ulkoinen päätösviestintä sekä kriisiviestinnän kehittäminen.

Ulkoisen viestinnän päällikkö johtaa ulkoisen viestinnän n. 14 henkilön yksikköä ja on osaston johtoryhmän jäsen.

Hakuasiakirjoihin ja haastatteluihin perustuen on katsottava, että Jukka Jänösellä on parhaat edellytykset edellä kuvattujen, ulkoisen viestinnän päällikön viransijaisuuteen kuuluvien tehtävien hoitamiseen.

Hänen valintaansa puoltaa monipuolinen viestinnän kokemus vaativista viestinnän tehtävistä. Kokemus kansainvälisistä organisaatioista antaa hyvät valmiudet tehtävässä onnistumiseen. Hän omaa hyvät valmiudet viedä läpi muutosta niin viestintäosastolla kuin organisaatiossa laajemminkin. Lisäksi hänellä on yli 5 vuoden esimieskokemus viestinnän asiantuntijatiimeistä.

Lisätiedot

Liisa Kivelä, viestintäjohtaja, puhelin: 09-310 22091

liisa.kivela(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakijaluettelo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaan valittu

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Virkaa hakeneet

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Taloushallintopalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566