Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunginkanslia

 

 

Viestintäosasto

 

 

 

13.08.2019

 

 

 

 

Viestintäjohtaja

 

 

 

 

38 §

Pitäjänmäki-seura ry:n asukasosallisuuden pienavustushakemus Pitäjänmäki-päivä-tapahtuman järjestämisestä

HEL 2019-000489 T 02 05 01 00

Päätös

Viestintäjohtaja päätti olla myöntämättä Pitäjänmäki-seura ry:lle asukasosallisuuden pienavustusta Pitäjänmäki-päivä-tapahtuman järjestämiseen.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunginhallitus päätti 25.6.2018 (§ 460), että kaupunginkanslian viestintäjohtaja päättää asukasosallisuuden pienavustusten myöntämisestä, jos haettu avustus on enintään 3 000 euroa. Pienavustuksen myöntämisessä on tarkoituksenmukaista pyrkiä päätöksenteon nopeuteen ja ketteryyteen, sekä mahdollistaa matalan kynnyksen reagointi kaupunkiyhteisöstä nouseviin tarpeisiin.

Pienavustusta voidaan myöntää asukasosallisuuden kriteerit täyttäviin ja yleis- ja toiminta-avustuslajien mukaisiin alkaviin hankkeisiin ja toimintaan tai kertaluonteisiin lyhyen aikavälin projekteihin. Asukasosallisuuden yleisavustuksia kohdennetaan muiden kuin kaupungin ylläpitämien asukastilojen ylläpitämiseen ja toiminnan koordinointiin. Asukasosallisuuden toiminta-avustuksia kohdennetaan alueellisten yhteistyö- ja vaikuttamisrakenteiden koordinointiin ja kehittämiseen, yhteisöllisesti ja osallistavin menetelmin tuotetun alueellisen tiedonkulun parantamiseen sekä alueellista osallistumista ja vaikuttamista parantavien menetelmien ja mallien kehittämiseen ja kokeiluun.

Lisäksi asukasosallisuuden avustuskriteereiden mukaan avustettavan toiminnan tavoitteena tulee olla asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien, yhteisöllisyyden sekä alueen viihtyisyyden parantaminen. Avustettavan toiminnan tulee edistää asukkaiden ja kaupungin välistä yhteistyötä, asukkaiden osallisuutta suunnitteluun ja päätöksentekoon sekä tarjota asukkaille vaikuttamismahdollisuuksia oman lähiympäristönsä elävöittämiseksi ja viihtyisyyden parantamiseksi.

Pitäjänmäki-seura ry on hakenut 2 800 euroa Pitäjänmäki-päivä-tapahtuman järjestämiseen. Tilaisuudessa esitellään paikallisia toimijoita ja alueen toimintaa, ja tavoitteena on asukkaiden osallistumiseen aktivointi.

Asukasosallisuuden pienavustuksiin vuodelle 2019 kohdistettu määräraha on loppunut, eikä 30.5.2019 alkaen vuodelle 2019 myönnetä enää asukasosallisuuden pienavustuksia.

Lisätiedot

Anu Markkola, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 09-310 36547

anu.markkola(a)hel.fi

Liitteet

1

Asukasosallisuuden_pienavustushakemus_Pitäjänmäki-seura_ry

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566