Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunginkanslia

 

 

Viestintäosasto

 

 

 

29.05.2019

 

 

 

 

Viestintäjohtaja

 

 

 

 

25 §

Pohjois-Helsingin bändikoulun asukasosallisuuden pienavustushakemus

HEL 2019-000489 T 02 05 01 00

Päätös

Viestintäjohtaja päätti myöntää Pohjois-Helsingin bändikoululle asukasosallisuuden pienavustusta 3 000 euroa Pop up -asukastaloprojektin toteuttamiseen.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunginhallitus päätti 25.6.2018 (§ 460), että kaupunginkanslian viestintäjohtaja päättää asukasosallisuuden pienavustusten myöntämisestä, jos haettu avustus on enintään 3 000 euroa. Pienavustuksen myöntämisessä on tarkoituksenmukaista pyrkiä päätöksenteon nopeuteen ja ketteryyteen, sekä mahdollistaa matalan kynnyksen reagointi kaupunkiyhteisöstä nouseviin tarpeisiin.

Pienavustusta voidaan myöntää asukasosallisuuden kriteerit täyttäviin ja yleis- ja toiminta-avustuslajien mukaisiin alkaviin hankkeisiin ja toimintaan tai kertaluonteisiin lyhyen aikavälin projekteihin. Asukasosallisuuden yleisavustuksia kohdennetaan muiden kuin kaupungin ylläpitämien asukastilojen ylläpitämiseen ja toiminnan koordinointiin. Asukasosallisuuden toiminta-avustuksia kohdennetaan alueellisten yhteistyö- ja vaikuttamisrakenteiden koordinointiin ja kehittämiseen, yhteisöllisesti ja osallistavin menetelmin tuotetun alueellisen tiedonkulun parantamiseen sekä alueellista osallistumista ja vaikuttamista parantavien menetelmien ja mallien kehittämiseen ja kokeiluun.

Lisäksi asukasosallisuuden avustuskriteereiden mukaan avustettavan toiminnan tavoitteena tulee olla asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien, yhteisöllisyyden sekä alueen viihtyisyyden parantaminen. Avustettavan toiminnan tulee edistää asukkaiden ja kaupungin välistä yhteistyötä, asukkaiden osallisuutta suunnitteluun ja päätöksentekoon sekä tarjota asukkaille vaikuttamismahdollisuuksia oman lähiympäristönsä elävöittämiseksi ja viihtyisyyden parantamiseksi.

Pohjois-Helsingin bändikoulu on hakenut 3 000 euroa Pop up -asukastaloprojektin toteuttamiseen. Tavoitteena on järjestää tilaisuuksia, joissa tavataan Tapulikaupungin asukkaita ja kerätään asukkaiden unelmia ja toiveita alueen kehittymisestä. Samalla luodaan kartoitusta niistä toiminnoista, joille olisi kysyntää vuonna 2020 käynnistyvässä Tapulikaupungin asukastalossa. Projekti edistää tietoisuutta asukastalotoiminnasta. Pienavustusta haetaan palkka- ja materiaalikuluihin.

Pohjois-Helsingin bändikoulun pienavustushakemus kohdentuu avoimen asukastilan järjestämiseen Tapulikaupungin alueelle. Kaupunginhallitus toteaa päätöksessään 7.5.2018 § 285, että se pyytää kaupunkia etsimään ja tarjoamaan asukastiloja Tapulikaupungista tai sen välittömästä läheisyydestä muun muassa yhdistyksille, seuroille, harrastuspiireille, eläkeläisille ja asukkaille. Pohjois-Helsingin bändikoulu on osallistunut asukastalon käynnistämisen valmisteluihin aktiivisesti. Hakemus täyttää asukasosallisuuden avustuskriteerit.

Lisätiedot

Anu Markkola, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 09-310 36547

anu.markkola(a)hel.fi

Liitteet

1

Asukasosallisuuden_pienavustushakemus_Pohjois-Helsingin_bändikoulu

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566