Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunginkanslia

 

 

Viestintäosasto

 

 

 

08.03.2019

 

 

 

 

Viestintäjohtaja

 

 

 

 

12 §

Finnishcourses.fi-palvelun uudistustyön hankinta

HEL 2019-000638 T 02 08 02 00

Päätös

Viestintäjohtaja päätti hyväksyä Digia Finland Oy:n minikilpailutuksessa jättämän tarjouksen kaupunginkanslian avoimen ohjelmistokehityksen Finnishcourses.fi-palvelun uudistamiseen liittyvästä  kehitystyöstä.

Samalla viestintäjohtaja päätti, että tämän avoimen ohjelmistokehityksen PHP-koodauksen arvonlisäverottomat hankintakustannukset saavat olla tarjouspyynnössä ja tarjouksessa kuvatun mukaisesti, optiot mukaan lukien, enintään 65 000 euroa. Kustannusten arvonlisäveroton osuus maksetaan kaupunginkanslian talousarvion kohdalta 8 05 01 01 (projektinumero: 188100100801).

Kaupunginkanslian viestintäosasto hankkii tässä minikilpailutuksessa PHP-kehitystyötä Finnishcourses.fi-palvelun uudistamiseen.

Päätöksen perustelut

Minikilpailutus perustuu avoimen lähdekoodin ketterien ohjelmistokehityspalveluiden -puitejärjestelyyn H062-16 / HEL 2016–003547, jonka hankintapäätös on tehty 8.7.2016. Puitejärjestelyssä on mahdollistettu tilattavan palvelun minikilpailuttaminen.

Minikilpailutus perustuu Helsingin kaupunginkanslian 18.2.2019 päivättyyn tarjouspyyntöön 223612, Dnro HEL 2019-000638. Minikilpailutuksen tarjouspyyntö lähetettiin kaikille PHP-osa-alueen toimittajille.

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 18.2.2019 Tarjouspalvelun kautta PHP-osa-alueen puitesopimuksen toimittajille. Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 1.3.2019. Määräaikaan mennessä saapui 2 tarjousta: Digia Finland Oy ja Druid Oy.

Tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen

Tarjoajien kelpoisuus on tarkistettu puitesopimuksen kilpailutuksen H062-16 / HEL 2016–003547 avoimen lähdekoodin ketterien ohjelmistokehityspalveluiden hankinnan yhteydessä sekä normaalin sopimusseurannan mukaisesti.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen

Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjousten vertailu

Valintaperusteena on halvin hinta.

Tarjousten vertailu perusteluineen on tämän päätöksen liitteenä olevassa vertailutaulukossa. Vertailu osoittaa, että hinnaltaan edullisimman tarjouksen on tehnyt Digia Finland Oy.

Lisätiedot

Eija Kyllönen-Saarnio, päätoimittaja, puhelin: +3589 310 73367

eija.kyllonen-saarnio(a)hel.fi

Liitteet

1

Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikilpailutus, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Talous- ja suunnitteluosasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566