Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunginkanslia

 

 

Talous- ja suunnitteluosasto

 

 

Talous- ja konserniohjaus

08.10.2019

 

 

 

 

Hankintajohtaja

 

 

 

 

72 §

WLAN-verkon lisenssien ja tietoliikennelaitteiden hankinta

HEL 2019-010299 T 02 08 01 00

Päätös

Hankintajohtaja päätti hyväksyä Tietokeskus Finland Oy:n tarjouksen WLAN-verkon lisensseistä ja tietoliikennelaitteista.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo on 1 104 966 euroa.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin tietoliikenneverkon ja sen palveluiden kehittyessä on kaupungin eri verkkoihin tarpeen hankkia uusia WLAN-verkon lisenssejä. Kaikkien tarvittavien lisenssien ja kontrolleri-laitteiden hankkiminen yhteisesti mahdollistaa kaupungin WLAN-verkkokokonaisuuden yhtenäisen kehittämisen.

Hankinta perustuu KL-kuntahankinnat Oy:n puitesopimukseen KLKH107 tuotealue 2 verkon laitteet, johon Helsingin kaupunki on liittynyt hankintajohtajan päätöksellä 23§/2017 (HEL 2017-004549). Sopimuksen sopimustoimittajat ovat: Tietokeskus Finland Oy, Dustin Finland Oy ja Telia Cygate Oy. Verkkolaitteet ja näiden lisälaitteet tulee hankkia tämän sopimuksen kautta.

Kilpailutus tehtiin sopimuksen KLKH107 sisäisenä minikilpailutuksena. Tarjouspyynnöt lähetettiin kolmelle puitesopimustoimittajalle sähköpostitse 12.8.2019 ja määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 27.8.2019 klo 16:00. Tarjouspyyntöön vastasi määräaikaan mennessä Tietokeskus Finland Oy.

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Tarjoajien kelpoisuus on tarkistettu puitesopimuksen KLKH107 yhteydessä sekä normaalin sopimusseurannan mukaisesti.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen

Tietokeskus Finland Oy:n tarjous oli tarjouspyynnön mukainen.

Tarjousten vertailu

Koska tarjouksia saapui vain yksi, ei tarjousvertailua voitu suorittaa.

Sovellettavat säännökset ja päätöstoimivalta

Hankintalain (1397/2016) 123 §:n mukaan hankintayksikön on tehtävä ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tarjousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava.

Hallintosäännön 12 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan kansliapäällikkö päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita. Kansliapäällikkö päätti yhteishankintojen toimivallan siirrosta hankintajohtajalle päätöksellään 15.6.2017, 37 §.

Lisätiedot

Jaakko Kemppinen, Johtava ICT-asiantuntija, puhelin: 09 310 23273

jaakko.kemppinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikilpailutus, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Toimittajat

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikilpailutus, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566