Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunginkanslia

 

 

Talous- ja suunnitteluosasto

 

 

Talous- ja konserniohjaus

23.09.2019

 

 

 

 

Hankintajohtaja

 

 

 

 

71 §

Ilmanpuhdistimien vuokrauksen sopimusten jatkaminen

HEL 2019-009941 T 02 08 01 01

Päätös

Hankintajohtaja päätti, että ilmanpuhdistimien vuokrauksen sopimuksia jatketaan ajalle 1.10. – 31.12.2019 sopimuksen H009-15 mukaisin ehdoin seuraavien palveluntuottajien kanssa:

1. Ilmanpuhdistin, huoneen tilavuus 200 m3

- Cair AB Finland Filial (Y-tunnus 2520215-1)

- Energiakonsultit insto Oy (Y-tunnus 2488584-3)

- Genano Oy (Y-tunnus 2175218-0)

2. Ilmanpuhdistin, huoneen tilavuus 90 m3

- Cair AB Finland Filial (Y-tunnus 2520215-1)

- Energiakonsultit insto Oy (Y-tunnus 2488584-3)

- Ilmalinja Oy (Y-tunnus 1043615-8)

Hankinnan arvonlisäveroton arvo on noin 210 000 euroa.

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella.

Päätöksen perustelut

 

Ilmanpuhdistimien vuokrauksen puitesopimukset H009-15 päättyvät 30.9.2019. Kilpailutus H040-19 ilmanpuhdistimien vuokrauksesta on parhaillaan käynnissä. Saatujen tarjousten käsittely on viivästynyt, koska hankintayksikkö haluaa varmistaa tarjottujen laitteiden tarjouspyynnön mukaisuuden.

Ilmanpuhdistimen tulee olla jatkuvasti käytettävissä tilassa oleskelevan henkilön terveydentilan takia. Sopimusta tulee jatkaa, jotta palvelu on katkeamattomana saatavissa, kunnes uuden sopimuksen kilpailutus on valmistunut.

Sopimusehdot ovat samat kuin puitesopimuksissa H009-15.

Lisätiedot

Raili Alanko, palvelupäällikkö, puhelin: +358931031764

raili.alanko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Asianosaiset

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566