Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunginkanslia

 

 

Talous- ja suunnitteluosasto

 

 

Talous- ja konserniohjaus

26.08.2019

 

 

 

 

Hankintajohtaja

 

 

 

 

66 §

ASTIOIDEN JA TALOUSTAVAROIDEN YHTEISHANKINNAN OPTIOVUODEN KÄYTTÄMINEN

HEL 2016-007180 T 02 08 02 00

Päätös

Hankintajohtaja päätti, että astioiden ja taloustavaroiden yhteishankinnan viimeinen optiokausi otetaan käyttöön ja puitesopimus tehdään 4.11.2019 - 3.11.2020 ajaksi alla olevan sopimustoimittajan kanssa:

- Dieta Oy (0927839-1)

- E.Ahlström Oy (2570110-2)

- Kespro Oy ja (0911917-1)

Optiokauden arvonlisäveroton arvo on 300 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Hankintajohtaja on tehnyt päätöksen 50/2016, 14.10.2016 astioiden ja taloustavaroiden yhteishankinnasta. Tämä päätös on sisältänyt mahdollisuuden optioon.

Lisätiedot

Minna Vinni, palvelupäällikkö, puhelin: +358931031544

minna.vinni(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Tiedoksi

Asianosaiset

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566