Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunginkanslia

 

 

Talous- ja suunnitteluosasto

 

 

Talous- ja konserniohjaus

29.05.2019

 

 

 

 

Hankintajohtaja

 

 

 

 

41 §

Hankinta, pesu- ja puhdistusaineiden yhteishankinta

HEL 2019-000024 T 02 08 01 00

Päätös

Hankintajohtaja päätti hyväksyä hankintaohjelmaan 1 sekä hankintaohjelmaan 2 KiiltoClean Oy:n (1799926-0) tarjouksen neljäksi (4) vuodeksi kokonaistaloudellisesti edullisimpina.

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella. Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo 2 500 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Kilpailutus perustuu Helsingin kaupunginkanslian 28.3.2019 päivättyyn tarjouspyyntöön H006-19, Dnro HEL 2019-000024. Pesu- ja puhdistusaineiden yhteishankinta on toteutettu avoimella menettelyllä.
Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 28.3.2019 sähköisessä HILMA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi. Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 2.5.2019. Määräaikaan mennessä saapui kolme (3) tarjousta: Berner Oy, Diversey Suomi Oy ja KiiltoClean Oy.

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen: Tarjouspyynnössä on esitetty tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset ja selvitysvelvollisuudet. Tarjoajien soveltuvuutta koskevat edellytykset on tarkastettu lukuun ottamatta pakollisia poissulkemisperusteita, jotka tarkastetaan päätöksenteon jälkeen ennen mahdollisen sopimuksen tekemistä tarjoajan toimittamien rikosrekisteriotteiden perusteella.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen: Tarjouspyynnössä on asetettu tarjoukselle ja sen sisällölle sekä hankinnan kohteelle vähimmäisvaatimukset. Vähimmäisvaatimuksissa on asetettu hankittaville tuotteille laadullisia vaatimuksia, jotka tarjottavien tuotteiden on pitänyt täyttää. Määräajassa saapuneet tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjousten vertailu: Hankittavien tuotteiden valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus.

Tarjouspyynnön kohdan 13. päätöksen teon perusteet, mukaan tarjousten vertailu suoritettiin seuraavin painoarvoin:

Hankintaohjelma 1

hinta 80 pistettä

laatu 20 pistettä: tuotteiden laajakäyttöisyys 20 pistettä.

Hankintaohjelma 2

hinta 80 pistettä,

laatu 20 pistettä: tuotteiden laajakäyttöisyys 20 pistettä.

Tarjousten vertailussa ja tarjottujen tuotteiden tietojen tarkastamisessa oli mukana hankintatyöryhmä, joka koostuu Helsingin kaupungin eri toimialojen sekä liikelaitoksien pesu- ja puhdistusaineiden käytöstä vastaavista henkilöistä.

Laajakäyttöisyys:

Tarjouspyynnön kohdassa 13. päätöksen teon perusteet on edellytetty, että tuotteen soveltuvuus eri käyttötarkoituksiin tulee ilmetä tuotekortista tai tarjoajan tarjoukseen liittämästä erillisestä asiakirjasta, jossa tarjoaja vakuuttaa tuotteiden soveltuvuuden laajakäyttöisyyteen. Hankintatyöryhmän asiantuntijat kävivät läpi tarjottujen tuotteiden tuotekortit ja arvioivat tarjoajien tuotteilleen ilmoittamaa laajakäyttöisyyttä.

Tarjousten vertailu hinta- ja laatupisteineen ja perusteluineen on tämän päätöksen liitteenä olevassa vertailutaulukossa. Vertailu osoittaa, että kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen hankintaohjelmaan 1 ja hankintaohjelmaan 2 on tehnyt KiiltoClean Oy

Lisätiedot

Minna Vinni, palvelupäällikkö, puhelin: +358931031544

minna.vinni(a)hel.fi

Liitteet

1

Vertailutaulukko

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjouksen jättäneet

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus
Liite 1

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566