Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunginkanslia

 

 

Talous- ja suunnitteluosasto

 

 

Talous- ja konserniohjaus

25.04.2019

 

 

 

 

Hankintajohtaja

 

 

 

 

19 §

Electro Waves Oy:n hyväksyminen dynaamiseen hankintajärjestelmään Esitystekniikan laitteet ja asennukset H001-19

HEL 2019-003682 T 02 08 01 00

Päätös

Hankintajohtaja päätti hyväksyä Electro Waves Oy:n (1535212-1) osallistumishakemuksen esitystekniikan ja laitteiden dynaamiseen hankintajärjestelmään osa-alueelle 1 Laitteet ja asennukset. 

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella.

Päätöksen perustelut

Kilpailutus perustuu Helsingin kaupunginkanslian 26.3.2019 päivättyyn osallistumispyyntöön HEL 2019-003682.  Hankinnasta muodostetaan hankintalain 1397/2016 49 §:n mukainen dynaaminen hankintajärjestelmä (DPS), jossa Helsingin kaupungin yksiköt toteuttavat yksittäiset hankinnat dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksyttyjen toimittajien kesken DPS:n sisäisillä kilpailutuksilla.

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 26.3.2019 sähköisessä HILMA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi. Osallistumishakemuksia voi jättää koko dynaamisen hankintajärjestelmän keston ajan. Dynaaminen hankintajärjestelmä on käytössä 30.4.2023 saakka.

Osallistumispyynnössä on esitetty ehdokkaiden soveltuvuudelle asetetut vaatimukset ja selvitysvelvollisuudet. Electro Waves Oy täyttää soveltuvuusvaatimukset.

Lisätiedot

Raili Alanko, palvelupäällikkö, puhelin: +358931031764

raili.alanko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikilpailutus, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Electo Waves Oy

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikilpailutus, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Electo Waves Oy

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566