Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunginkanslia

 

 

Talous- ja suunnitteluosasto

 

 

Talous- ja konserniohjaus

14.03.2019

 

 

 

 

Hankintajohtaja

 

 

 

 

12 §

Käännöspalvelujen optiokauden käyttäminen,  H130-16

HEL 2016-010768 T 02 08 02 00

Päätös

Hankintajohtaja päätti, että käännöspalvelujen yhteishankinnan optiokausi otetaan käyttöön ja sopimus tehdään 3.4.2019 - 2.4.2021 ajaksi alla olevien sopimustoimittajien kanssa:

Grano Oy (2197935-0),

Lingoneer Oy (2090676-6)

AAC Global Oy (0103288-0)

Semantix Oy (0836525-8)

Optiokauden arvioitu arvonlisäveroton arvo on 1 milj. euroa.

Päätöksen perustelut

Hankintajohtaja on tehnyt päätöksen §12/2.3.2017 käännöspalvelujen yhteishankinnasta. Tämä päätös on sisältänyt mahdollisuuden optioon.

Lisätiedot

Raili Alanko, palvelupäällikkö, puhelin: +358931031764

raili.alanko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Sopimustoimittajat

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Tiedoksi

Sopimustoimittajat

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566