Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (4)

Kaupunginkanslia

 

 

Talous- ja suunnitteluosasto

 

 

Hankinnat ja kilpailuttaminen

24.11.2022

 

 

 

 

Hankintajohtaja

 

 

 

 

70 §

Johdon valmennuspalveluiden puitejärjestely

HEL 2022-008722 T 02 08 02 00

Päätös

Hankintajohtaja päätti hyväksyä seuraavat kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset hankinnan kohteittain kahdeksi vuodeksi johdon valmennuspalveluiden puitejärjestelyyn:

Osa-alue 1: Johtoryhmätyön valmennus

        KPMG Oy Ab (FI18054859)

        Flovio Oy (2922408-3)

        Tamora Oy (FI23143960)

        Aalto University Executive Education Ltd (0590964-3)

        Ryhmittymä Taiqu Accelerator Oy (2998972-1) & Yourmind Coaching Oy (22820472)

        Renesans Consulting Oy (FI25927355)

Osa-alue 2: Johtajuuden ammatillisen kehittymisen tukeminen

        KPMG Oy Ab (FI18054859)

        Flovio Oy (2922408-3)

        Ryhmittymä Taiqu Accelerator Oy (2998972-1) & Yourmind Coaching Oy (22820472)

        Renesans Consulting Oy (FI25927355)

        Aalto University Executive Education Ltd (0590964-3)

        Hyvinvointivalmennus Hälsa Oy (FI27965005)

Lisäksi hankintaan kuuluu kaksi (2) yhden (1) vuoden optiokautta, joiden käyttöönotosta hankintayksikkö päättää kummastakin erikseen suoraa hankintaa käyttäen ennen perussopimuskauden ja vastaavasti ensimmäisen optiokauden päättymistä.

Hankintajohtaja päätti sulkea liitteessä 1 esitetyt tarjoajat tarjouskilpailusta, koska tarjoajat eivät täyttäneet tarjouskilpailussa tarjoajien soveltuvuudelle asetettuja vaatimuksia.

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella. Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo on 2 000 000 euroa. Tilaukset tehdään sopimuskaudella ilmenevien yksikkökohtaisten ja yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Tilaaja ei sitoudu mihinkään tiettyihin hankintamääriin.

Päätöksen perustelut

Kilpailutus perustuu Helsingin kaupunginkanslian 5.7.2022 päivättyyn tarjouspyyntöön H028-22, Dnro HEL 2022-008722. Johdon valmennuspalveluiden hankinta on toteutettu avoimella menettelyllä.

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 7.7.2022 sähköisessä HILMA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi. Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 29.8.2022. Määräaikaan mennessä saapui 30 tarjousta:

        Aalto University Executive Education Ltd

        AEL-Amiedu Oy

        Agenssi Oy

        Ryhmittymä Azets Insight Oy (Rohjeta Advisors Oy)

        BoMentis Oy

        Business Coaching Center

        Eezy Flow Oy

        Faros Com Oy

        Flovio Oy

        Freia Oy

        Futurice Oy

        Hanken SSE Executive Education Ab

        Heltti Oy

        Humap Consultation Oy

        Hyvinvointivalmennus Hälsa Oy

        Juuriharja Consulting Group Oy

        Kaswu Oy

        Ryhmittymä Keuda Koulutuspalvelut Oy (AVA-instituutin Kannatusyhdistys ry, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä)

        KPMG Oy Ab

        Ryhmittymä LMI Finland Oy Ab (Etiquette Business Coaching, Stance, MintLeader, Teoin Oy, Henkilöstövalmennus Matti Rytkönen Oy, Ductorcon, BCFO Business Coaching)

        Management Institute of Finland MIF Oy

        Momentous Oy

        Ryhmittymä MPS-Yhtiöt (MPS Career Oy, MPS Executive Search Oy, MPS Prewise Oy)

        MySpeaker Oy

        Novetos Oy

        Psycon Oy

        Renesans Consulting Oy

        Tamora Oy

        Ryhmittymä Ylivertaistekijä Oy (Timo Huttunen,Muuvon tmi, Marita Lehikoinen Oy)

        Ryhmittymä Yourmind Coaching Oy (Taiqu Accelerator Oy)

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnön Muut ehdot -kohdassa on esitetty tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset ja selvitysvelvollisuudet. Tarjoajat, jotka eivät täytä asetettuja vaatimuksia tulee sulkea pois tarjouskilpailusta tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun takia.

Osa-alueella 1 Kaswu Oy ei täyttänyt soveltuvuudelle määriteltyjä vaatimuksia ja näin ollen suljetaan pois osa-alueelta 1.

Osa-alueella 2 Ryhmittymä Azets Insight Oy (Rohjeta Advisors Oy), Heltti Oy, Psycon Oy, Tamora Oy ja Ryhmittymä Ylivertaistekijä Oy (Timo Huttunen,Muuvon tmi, Marita Lehikoinen Oy) eivät täyttäneet soveltuvuudelle määriteltyjä vaatimuksia ja suljetaan näin ollen pois osa-alueelta 2.

Perustelut tarjoajien poissulkemiseen on kuvattu tarkemmin perustelumuistiossa (liite 1).

Muut tarjoajat täyttivät soveltuvuudelle asetetut vaatimukset. Tarjoajien soveltuvuutta koskevat edellytykset on tarkastettu.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen

Hankintayksikkö on tarkastanut, että vertailuun otetut tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjousten vertailu

Valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus. Kaikilla osa-alueilla kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytettiin hintalaatusuhteeltaan parasta tarjousta. Hinnan painoarvo on 40 % ja laadun 60 %.

Tarjousten vertailu hinta- ja laatupisteineen ja perusteluineen on tämän päätöksen liitteenä olevissa vertailutaulukoissa (liite 2, liite 3). Vertailun perusteella puitejärjestelyyn valitaan osa-alueittain seuraavat tarjoajat:

Osa-alue 1: Johtoryhmätyön valmennus

        KPMG Oy Ab (FI18054859)

        Flovio Oy (2922408-3)

        Tamora Oy (FI23143960)

        Aalto University Executive Education Ltd (0590964-3)

        Ryhmittymä Taiqu Accelerator Oy (2998972-1) & Yourmind Coaching Oy (22820472)

        Renesans Consulting Oy (FI25927355)

Osa-alue 2: Johtajuuden ammatillisen kehittymisen tukeminen

        KPMG Oy Ab (FI18054859)

        Flovio Oy (2922408-3)

        Ryhmittymä Taiqu Accelerator Oy (2998972-1) & Yourmind Coaching Oy (22820472)

        Renesans Consulting Oy (FI25927355)

        Aalto University Executive Education Ltd (0590964-3)

        Hyvinvointivalmennus Hälsa Oy (FI27965005)

Sovellettavat säännökset ja päätöstoimivalta

Hankintalain (1397/2016) 123 §:n mukaan hankintayksikön on tehtävä ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tarjousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava.

Hallintosäännön 12 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan kansliapäällikkö päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita. Kansliapäällikkö päätti yhteishankintojen toimivallan siirrosta hankintajohtajalle päätöksellään 15.6.2017, 37 §.

Lisätiedot

Eeva Kauko, puhelin: 310 25218

eeva.kauko(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite 1 Perustelumuistio

2

Liite 2 Osa-alue 1 tarjousten vertailu

3

Liite 3 Osa-alue 2 tarjousten vertailu

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566