Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunginkanslia

 

 

Talous- ja suunnitteluosasto

 

 

Hankinnat ja kilpailuttaminen

14.11.2022

 

 

 

 

Hankintajohtaja

 

 

 

 

69 §

Tulkkauspalvelut

HEL 2022-012338 T 02 08 02 00

H075-22

Päätös

Päätöksentekijä päätti keskeyttää hankintamenettelyn ”Tulkkauspalvelut H075-22”, hankintaa tekemättä. Hankinnasta tullaan julkaisemaan uusi hankintailmoitus.

Keskeytettävässä menettelyssä vastaanotetut tarjousasiakirjat ovat julkisilta osiltaan julkisia vasta sen jälkeen, kun uusi kilpailutus on ratkaistu (julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 17 kohta).

Päätöksen perustelut

Tulkkauspalveluiden hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 28.10.2022 sähköisessä HILMA-ilmoituskanavassa. Hankinta on tehty avoimella menettelyllä. Tarjousten määräaika on 28.11.2022 klo12:00.

Tarjouspyyntö on osoittautunut virheelliseksi, eikä se olisi tuottanut yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia. Hankinta voidaan keskeyttää hankintalain 125 §:n perusteella vain todellisesta ja perustellusta syystä. Perusteltu syy on epäonnistunut tarjouspyyntö, jonka perusteella olisi ollut mahdotonta suorittaa vertailua.

Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun takaamiseksi sekä muilla edellä esitetyillä perusteilla tulkkauspalveluiden hankinta keskeytetään.

Hankinnasta tullaan järjestämään uusi kilpailutus.

Lisätiedot

Satu Hiltunen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 15289

satu.h.hiltunen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Asianosaiset

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566