Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunginkanslia

 

 

Talous- ja suunnitteluosasto

 

 

Hankinnat ja kilpailuttaminen

24.10.2022

 

 

 

 

Hankintajohtaja

 

 

 

 

68 §

Veraisen Leipomo Oy:n hyväksyminen dynaamiseen hankintajärjestelmään Elintarvikkeet ja non-food tuotteet 2022–2026

HEL 2022-006409 T 02 08 01 00

Päätös

Hankintajohtaja päätti hyväksyä Veraisen Leipomo Oy:n (0521655-6) osallistumishakemuksen dynaamiseen hankintajärjestelmään Elintarvikkeet ja non-food tuotteet 2022–2026. 

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella.

Päätöksen perustelut

Kilpailutus perustuu Helsingin kaupunginkanslian 17.8.2022 päivättyyn osallistumispyyntöön HEL 2022-006409.  Hankinnasta muodostetaan hankintalain 1397/2016 49 §:n mukainen dynaaminen hankintajärjestelmä (DPS), jossa Helsingin kaupungin yksiköt toteuttavat yksittäiset hankinnat dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksyttyjen toimittajien kesken DPS:n sisäisillä kilpailutuksilla.

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 19.8.2022 sähköisessä HILMA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi. Osallistumishakemuksia voi jättää koko dynaamisen hankintajärjestelmän keston ajan. Dynaaminen hankintajärjestelmä on käytössä 16.8.2026 saakka.

Osallistumispyynnössä on esitetty ehdokkaiden soveltuvuudelle asetetut vaatimukset ja selvitysvelvollisuudet. Veraisen Leipomo Oy täyttää soveltuvuusvaatimukset.

Lisätiedot

Elisa Selki-Rocchi, hankinta-asiantuntija, puhelin

elisa.selki-rocchi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, DPSään hyväksyminen, Khs

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, DPSään hyväksyminen, Khs

Tiedoksi

Asianosaiset

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566