Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (4)

Kaupunginkanslia

 

 

Talous- ja suunnitteluosasto

 

 

Hankinnat ja kilpailuttaminen

17.10.2022

 

 

 

 

Hankintajohtaja

 

 

 

 

63 §

ICT-koulutukset

HEL 2022-007181 T 02 08 02 00

H018-22

Päätös

Hankintajohtaja päätti hyväksyä seuraavat tarjoukset ICT-koulutusten puitejärjestelyyn kahdeksi (2) vuodeksi kokonaistaloudellisesti edullisimpina etusijajärjestyksessä:

Osa-alue 1:

1. AEL-Amiedu Oy (3008326–5)

2. Tieturi Oy (1743630–2)

3. Aamos Group Oy (1644433–5)

4. Prodeo Ky (0941830–7)

 

Osa-alue 2:

1. AEL-Amiedu Oy (3008326–5)

2. Sulava Oy (2371068–9)

3. Tieturi Oy (1743630–2)

 

Osa-alue 3:

1. Tieturi Oy (1743630–2)

2. Wakaru Oy (1925869–3)

3. Suomen Projekti-Instituutti Oy (0812297–7)

 

Lisäksi hankintaan kuuluu kahden (2) vuoden optiokausi, jonka käyttöönotosta hankintayksikkö päättää erikseen suoraa hankintaa käyttäen ennen perussopimuskauden päättymistä.

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella. Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo on 1 500 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Kilpailutus perustuu Helsingin kaupunginkanslian 26.07.2022 päivättyyn tarjouspyyntöön H018-22, Dnro HEL 2022-007181. ICT-koulutusten hankinta on toteutettu avoimella menettelyllä.

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 28.7.2022 sähköisessä HILMA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi. Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 30.8.2022. Määräaikaan mennessä saapui kahdeksan (8) tarjousta: AEL-Amiedu Oy (3008326–5), Tieturi Oy (1743630–2), Aamos Group Oy (1644433–5), Prodeo Ky (0941830–7), Sulava Oy (2371068–9), Wakaru Oy (1925869–3), 3.Suomen Projekti-Instituutti Oy (0812297–7) ja Hyria Business Institute Oy (2487000–0).

 

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

 

Tarjouspyynnön kohdassa Muut ehdot on esitetty tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset ja selvitysvelvollisuudet.

Tarjoajien soveltuvuutta koskevat edellytykset on tarkastettu ja ne ovat vaatimusten mukaisia.

 

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen

 

Tarjouspyynnössä on asetettu tarjoukselle ja sen sisällölle sekä hankinnan kohteelle vähimmäisvaatimukset. Vähimmäisvaatimuksissa on asetettu hankittaville tuotteille / hankittaville palveluille laadullisia vaatimuksia (laatukriteereitä), jotka tarjottavien tuotteiden / palveluiden on pitänyt täyttää.

Määräajassa saapuneet tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia

 

Tarjousten vertailu

 

Hankittavien tuotteiden valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytettiin hinta-laatusuhteeltaan parasta tarjousta. Eniten vertailupisteitä saaneet tarjoukset valitaan mukaan puitejärjestelyyn.

Tarjouspyynnön kohdan ”Päätöksenteon perusteet” mukaan hinnan painoarvo on Osa-alueella 1 90 % ja laadun 10 % ja Osa-alueella 2 ja 3 hinnan 75 % ja laadun 25 %. Puitejärjestelyyn valitaan Osa-alueelle 1 neljä (4), Osa-alueelle 2 kolme (3) ja Osa-alueelle 3 kolme (3) toimittajaa.

Tarjousten vertailu hinta- ja laatupisteineen on tämän päätöksen liitteenä olevassa vertailutaulukossa (liite1).

 

Sovellettavat säännökset ja päätöstoimivalta

 

Hankintalain (1397/2016) 123 §:n mukaan hankintayksikön on tehtävä ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tarjousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava.

Hallintosäännön 12 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan kansliapäällikkö päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita. Kansliapäällikkö päätti yhteishankintojen toimivallan siirrosta hankintajohtajalle päätöksellään 15.6.2017, 37 §.

Lisätiedot

Matti Virkkunen, puhelin: 09 310 73202

matti.virkkunen(a)hel.fi

Liitteet

1

Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Liite 1

Tiedoksi

Asianosaiset

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566