Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (4)

Kaupunginkanslia

 

 

Talous- ja suunnitteluosasto

 

 

Hankinnat ja kilpailuttaminen

08.09.2022

 

 

 

 

Hankintajohtaja

 

 

 

 

56 §

Johdon konsultointipalveluiden puitejärjestely

HEL 2022-007916 T 02 08 02 00

Päätös

Hankintajohtaja päätti hyväksyä seuraavat kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset hankinnan kohteittain kahdeksi vuodeksi johdon konsultointipalveluiden puitejärjestelyyn:

Osa-alue 1: Strateginen suunnittelu ja johtaminen, toimintamallit ja -prosessit sekä organisaatioiden kehittäminen

        KPMG Oy Ab (FI18054859)

        Deloitte Consulting Oy (0555345-6)

        Gaia Consulting Oy (2008574-2)

        Futurice Oy (FI16235074)  

Osa-alue 2: Juridinen ja veroneuvonanto, erityisesti toimintojen yhtiöittäminen, säätiöittäminen ja liikelaitostaminen

        Deloitte Consulting Oy (0555345-6)

        Ernst and Young Oy (FI22040396)

        PricewaterhouseCoopers Oy (0486406-8)

Osa-alue 3: Liiketoimintasuunnitelmat, taloudelliset mallinnukset ja selvitykset, arvonmääritykset sekä rahoitusstrategia

        Deloitte Consulting Oy (0555345-6)

        NAG Oy (2411484-6)

        Ernst and Young Oy (FI22040396)

        PricewaterhouseCoopers Oy (0486406-8)

Hankintaan kuuluu kaksi (2) yhden (1) vuoden optiokautta, joiden käyttöönotosta hankintayksikkö päättää kummastakin erikseen suoraa hankintaa käyttäen ennen perussopimuskauden ja vastaavasti ensimmäisen optiokauden päättymistä.

Hankintajohtaja päätti sulkea liitteessä 1 esitetyt tarjoajat tarjouskilpailusta, koska tarjoajat eivät täyttäneet tarjouskilpailussa tarjoajien soveltuvuudelle asetettuja vaatimuksia.

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella. Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo on 5 000 000 euroa.

Hankintasopimusta ei voida tehdä ennen kuin tarjoaja on toimittanut hankintayksikölle tarjouspyynnössä mainitut hankintalain 88 §:n mukaiset otteet rikosrekisteristä. Hankintayksikkö tutkii otteista koskeeko tarjoajaa jokin hankintalain 80 §:n mukainen pakollinen poissulkemisperuste. Poissulkemisperusteen ilmetessä ratkaistaan hankintaa koskeva päätös uudelleen oikaisemalla tätä päätöstä hankintalain 132 §:n mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Kilpailutus perustuu Helsingin kaupunginkanslian 16.6.2022 päivättyyn tarjouspyyntöön H052-22, HEL 2022-007916. Hankinta on toteutettu avoimella menettelyllä.

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 16.6.2022 sähköisessä HILMA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi. Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 5.8.2022 klo 12.00. Määräaikaan mennessä saapui 14 tarjousta:

        CGI Suomi Oy

        Deloitte Consulting Oy

        Demos Helsinki Oy

        Ernst and Young Oy

        FCG Finnish Consulting Group Oy

        Ryhmittymä: Flovio Oy

        Futurice Oy

        Gaia Consulting Oy

        Gofore Lead Oy

        KPMG Oy Ab

        MDI Public Oy

        NAG Oy

        PricewaterhouseCoopers Oy

        VALOR Partners               

Tarjoajien soveltuvuuden ja tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnön Muut ehdot -kohdassa ja ESPD-lomakkeessa on esitetty tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset ja selvitysvelvollisuudet. Tarjoajat, jotka eivät täytä asetettuja vaatimuksia tulee sulkea pois tarjouskilpailusta tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun takia.

Osa-alueella 1 CGI Suomi Oy, Demos Helsinki Oy, Ernst and Young Oy, FCG Finnish Consulting Group Oy, Ryhmittymä Flovio Oy & Noren Oy, Gofore Lead Oy, MDI Public Oy, NAG Oy, PricewaterhouseCoopers Oy ja Valor Partners eivät täyttäneet soveltuvuudelle määriteltyjä vaatimuksia ja näin ollen suljetaan pois osa-alueelta 1.

Osa-alueella 2 KPMG Oy Ab ei täyttänyt soveltuvuudelle määriteltyjä vaatimuksia ja näin ollen suljetaan pois osa-alueelta 2.

Osa-alueella 3 KPMG Oy Ab ja Valor Partners eivät täyttäneet soveltuvuudelle määriteltyjä vaatimuksia ja näin ollen suljetaan pois osa-alueelta 3.

Perustelut tarjoajien poissulkemiseen on kuvattu tarkemmin perustelumuistiossa (liite 1).

Hankintayksikkö on pyytänyt 17.8.2022 Deloitte Consulting Oy:ltä ja KPMG Oy:ltä hankintalain 96 §:n mukaisen selvityksen annetun tarjouksen hinnoista ja kustannuksista. Hankintayksikkö on vastaanottanut selvitykset (19.8.2022 ja 22.8.2022) ja todennut, että vastaus selvittää riittävästi tarjouksen hintarakennetta eikä yhtiö ole vastauksen perusteella myöskään rikkonut ympäristö-, sosiaali- tai työlainsäädännön velvoitteita.

Muut tarjoajat täyttivät soveltuvuudelle asetetut vaatimukset.

Tarjoajien soveltuvuutta ja tarjouspyynnön mukaisuutta koskevat edellytykset on tarkastettu lukuun ottamatta pakollisia poissulkemisperusteita, jotka tarkastetaan päätöksenteon jälkeen ennen mahdollisen sopimuksen tekemistä tarjoajan toimittamien rikosrekisteriotteiden perusteella.

Tarjousten vertailu

Valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus. Kaikilla osa-alueilla kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytettiin hintaa.

Tarjousten hintavertailu on tämän päätöksen liitteenä olevissa vertailutaulukoissa (liite 2, liite 3, liite 4).

Vertailun perusteella puitejärjestelyyn valitaan osa-alueittain seuraavat tarjoajat:

Osa-alue 1: Strateginen suunnittelu ja johtaminen, toimintamallit ja -prosessit sekä organisaatioiden kehittäminen

        KPMG Oy Ab (FI18054859)

        Deloitte Consulting Oy (0555345-6)

        Gaia Consulting Oy (2008574-2)

        Futurice Oy (FI16235074)  

Osa-alue 2: Juridinen ja veroneuvonanto, erityisesti toimintojen yhtiöittäminen, säätiöittäminen ja liikelaitostaminen

        Deloitte Consulting Oy (0555345-6)

        Ernst and Young Oy (FI22040396)

        PricewaterhouseCoopers Oy (0486406-8)

Osa-alue 3: Liiketoimintasuunnitelmat, taloudelliset mallinnukset ja selvitykset, arvonmääritykset sekä rahoitusstrategia

        Deloitte Consulting Oy (0555345-6)

        NAG Oy (2411484-6)

        Ernst and Young Oy (FI22040396)

        PricewaterhouseCoopers Oy (0486406-8)

Sovellettavat säännökset ja päätöstoimivalta

Hankintalain (1397/2016) 123 §:n mukaan hankintayksikön on tehtävä ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tarjousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava.

Hallintosäännön 12 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan kansliapäällikkö päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita. Kansliapäällikkö päätti yhteishankintojen toimivallan siirrosta hankintajohtajalle päätöksellään 15.6.2017, 37 §.

Lisätiedot

Eeva Kauko, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 25218

eeva.kauko(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite 1 Perustelumuistio

2

Liite 2 Vertailutaulukko osa-alue 1

3

Liite 3 Vertailutaulukko osa-alue 2

4

Liite 4 Vertailutaulukko osa-alue 3

5

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566