Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunginkanslia

 

 

Talous- ja suunnitteluosasto

 

 

Hankinnat ja kilpailuttaminen

31.08.2022

 

 

 

 

Hankintajohtaja

 

 

 

 

53 §

Toimisto- ja koulutarvikkeet 2020-2022 (2024) yhteishankinnan optiokauden käyttäminen

HEL 2022-010082 T 02 08 01 00

Päätös

Vs. hankintajohtaja päätti, että toimisto- ja koulutarvikkeet yhteishankinnan optiokausi otetaan käyttöön ja sopimus tehdään 9.11.2022 - 8.11.2024 ajaksi alla olevien sopimustoimittajien kanssa:

RCK Finland Oy (2536881-3)
- Toimistotarvikkeet (Osa-alue 1)
- IT- ja tulostintarvikkeet (Osa-alue 3)
- Ergonomiatarvikkeet (Osa-alue 4)

Lekolar-Printel Oy (1546343-8)
- Koulu- ja askartelutarvikkeet (Osa-alue 2)


Optiokauden arvioitu arvonlisäveroton arvo on 2 700 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Hankintajohtaja on tehnyt päätöksen §198/2020 16.10.2020 toimisto- ja koulutarvikkeiden yhteishankinnasta. Tämä päätös on sisältänyt mahdollisuuden optioon.

Lisätiedot

Elisa Selki-Rocchi, hankinta-asiantuntija, puhelin

elisa.selki-rocchi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Asianosaiset

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566