Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (3)

Kaupunginkanslia

 

 

Talous- ja suunnitteluosasto

 

 

Hankinnat ja kilpailuttaminen

07.07.2022

 

 

 

 

Hankintajohtaja

 

 

 

 

52 §

Henkilö- ja hoitajakutsujärjestelmät sekä niihin liittyvät palvelut

HEL 2022-003129 T 02 08 02 00

H015-22

Päätös

Vs. hankintajohtaja päätti hyväksyä Everon Oy/Ab:n (0780510–0), Loihde Trust Oy:n (0863729–2) ja Tunstall Oy:n (0846162–9) tarjoukset kahdeksi vuodeksi (2) kokonaistaloudellisesti edullisimpina henkilö- ja hoitajakutsujärjestelmien sekä niihin liittyvien palveluiden puitejärjestelyyn.

Lisäksi hankintaan kuuluu kahden (2) vuoden mittainen optiokausi, jonka käyttöönotosta hankintayksikkö päättää erikseen suoraa hankintaa käyttäen ennen perussopimuskauden päättymistä.

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella. Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo on 3 000 000 euroa.

Hankintasopimusta ei voida tehdä ennen kuin tarjoaja on toimittanut hankintayksikölle tarjouspyynnössä mainitut hankintalain 88 §:n mukaiset rikosrekisteriotteet. Hankintayksikkö tutkii otteista, koskeeko tarjoajaa jokin hankintalain 80 §:n mukainen pakollinen poissulkemisperuste. Poissulkemisperusteen ilmetessä ratkaistaan hankintaa koskeva päätös uudelleen oikaisemalla tätä päätöstä hankintalain 132 §:n mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Kilpailutus perustuu Helsingin kaupunginkanslian 25.5.2022 päivättyyn tarjouspyyntöön H015-22, Dnro HEL 2022-003129. Henkilö- ja hoitajakutsujärjestelmien sekä niihin liittyvien palveluiden hankinta on toteutettu avoimella menettelyllä.

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 27.5.2022 sähköisessä HILMA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi. Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 30.6.2022. Määräaikaan mennessä saapui kolme (3) tarjousta: Everon Oy/Ab (0780510–0), Loihde Trust Oy (0863729–2) ja Tunstall Oy (0846162–9).

Tätä hankintasopimusta ei ole jaettu osiin, koska jakaminen tekee sopimuksen toteuttamisesta teknisesti liian vaikeaa.

 

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnön kohdassa Muut ehdot sekä liitteessä ESPD on esitetty tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset ja selvitysvelvollisuudet.

Tarjoajien soveltuvuutta koskevat edellytykset on tarkastettu lukuun ottamatta pakollisia poissulkemisperusteita, jotka tarkastetaan päätöksenteon jälkeen ennen mahdollisen sopimuksen tekemistä tarjoajan toimittamien rikosrekisteriotteiden perusteella.

 

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnössä on asetettu tarjoukselle ja sen sisällölle sekä hankinnan kohteelle vähimmäisvaatimukset. Vähimmäisvaatimuksissa on asetettu hankittaville tuotteille / hankittaville palveluille laadullisia vaatimuksia (laatukriteereitä), jotka tarjottavien tuotteiden / palveluiden on pitänyt täyttää.

Määräajassa saapuneet tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia.

 

Tarjousten vertailu

Tarjouspyynnössä ilmoitettiin, että puitejärjestelyyn valitaan kuusi (6) toimittajaa, mutta määräaikaan mennessä saapui vain kolme (3) tarjouspyynnön mukaista tarjousta, jotka kaikki valitaan mukaan puitejärjestelyyn eikä tarjous vertailua ole tarpeen suorittaa.

 

Sovellettavat säännökset ja päätöstoimivalta

Hankintalain (1397/2016) 123 §:n mukaan hankintayksikön on tehtävä ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tarjousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava.

Hallintosäännön 12 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan kansliapäällikkö päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita. Kansliapäällikkö päätti yhteishankintojen toimivallan siirrosta hankintajohtajalle päätöksellään 15.6.2017, 37 §.

Lisätiedot

Matti Virkkunen, puhelin

matti.virkkunen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Asianosaiset

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566