Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunginkanslia

 

 

Talous- ja suunnitteluosasto

 

 

Hankinnat ja kilpailuttaminen

17.06.2022

 

 

 

 

Hankintajohtaja

 

 

 

 

50 §

SOPIMUKSEN SIIRTO KOLMANNELLE OSAPUOLELLE

HEL 2022-002205 T 02 08 01 00

Päätös

Hankintajohtaja päätti hyväksyä (tuoreet kasvikset (HeVi) 2021 – 2023 yhteishankinnan) Palvelukeskus Helsinki, Pakkalan tuotantolaitos: perunat sopimuksen H017-20 siirron raakatuotteiden osalta.

Tällä, hankintasopimukseen H017-20-1 lisättävällä liiteasiakirjalla sovitaan, että Jepuan Peruna Oy (01830014) siirtää sopimukseen liittyvät oikeutensa ja velvollisuutensa Suupohjan Perunalaakso Oy:lle (1563755-7) raakojen perunoiden osalta 1.7.2022 alkaen liiketoimintakaupan seurauksena.

Kaikki sopimusehdot pysyvät aiemman sopimuksen mukaisina.

Päätöksen perustelut

Hankintajohtaja on tehnyt päätöksen, että tuoreet kasvikset (HeVi) 2021 – 2023 yhteishankinnan optiokausi otetaan käyttöön ja sopimus tehdään yhden (1) vuoden (1.7.2022-30.6.2023) ajaksi alla olevien sopimustoimittajien kanssa:
Jepuan Peruna Oy (01830014)
- Palvelukeskus Helsinki, Pakkalan tuotantolaitos: perunat

Raakatuotteiden osalta toiminta on siirtynyt liiketoimintakaupan myötä Suupohjan Perunalaakso Oy:lle.

Lisätiedot

Elisa Selki-Rocchi, hankinta-asiantuntija, puhelin

elisa.selki-rocchi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Asianosaiset

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566