Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (3)

Kaupunginkanslia

 

 

Talous- ja suunnitteluosasto

 

 

Hankinnat ja kilpailuttaminen

16.06.2022

 

 

 

 

Hankintajohtaja

 

 

 

 

49 §

Videotuotantopalvelujen hankinnan väliaikaisjärjestely markkinaoikeuskäsittelyn ajaksi

HEL 2022-008096 T 02 08 02 00

H003-22

Päätös

Hankintajohtaja päätti, että videotuotantopalvelujen hankinnat tehdään väliaikaisesti hankintalain 153 §:ssä tarkoitetulla tavalla seuraavien toimittajien kanssa:

- Flux Productions Oy:n (3106915-8)
- Saha Prod Oy:n (2692335-6)
- Sakea Osakeyhtiön (2924572-2)
- Funny Films Oy:n (2258098 -2)
- Cine Aesthetics Oy:n (2184149-0)
- Mättö Media Oy:n (2754257-1)
- Stremia Oy:n (2377558-9)

Sopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo väliaikaisjärjestelyn aikana on noin 500 000 euroa. Hankinnan arvoa arvioitaessa on otettu huomioon yhden vuoden käsittelyaika markkinaoikeudessa.

Päätöksen perustelut

Hankintajohtaja on tehnyt päätöksen 31.5.2022 videotuotantopalvelujen hankinnasta, joka perustui Helsingin kaupunginkanslian 01.04.2022 päivättyyn tarjouspyyntöön H003-22, Dnro HEL 2021-014901. Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 01.04.2022. Hankinnasta on tehty myös korjausilmoitus 06.04.2022.

Päätöksen mukaan Flux Productions Oy, Saha Prod Oy, Sakea Osakeyhtiö, Funny Films Oy, Cine Aesthetics Oy, Mättö Media Oy ja Stremia Oy tekivät kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset.

Hankintajohtajan päätöksestä 31.5.2022 on tehty valitus markkinaoikeuteen. Hankintalain 153 §:n mukaan jos hankinnasta on tehty valitus markkinaoikeuteen, hankintayksikkö voi järjestää hankinnan väliaikaisesti, jollei hankintaa voida sen luonteen vuoksi lykätä markkinaoikeuden käsittelyn ajaksi. Tätä hankintaa ei voida sen luonteen vuoksi lykätä markkinaoikeuden käsittelyn ajaksi. Hankinnassa on kyse sellaisen palvelun yhteishankinnasta, jota Helsingin kaupungissa tarvitaan tehtävien hoitamiseen koko markkinaoikeuskäsittelyn ajan.

Väliaikaisjärjestely tehdään Flux Productions Oy:n, Saha Prod Oy:n, Sakea Osakeyhtiön, Funny Films Oy:n, Cine Aesthetics Oy:n, Mättö Media Oy:n ja Stremia Oy:n kanssa. Helsingin kaupungin nykyinen sopimus videotuotantopalveluista on päättynyt ja tarkoituksenmukaisinta on solmia väliaikainen järjestely hankintamenettelyn H003-22 voittaneiden tarjoajien kanssa.

Väliaikaisjärjestelyn aikana tarjoajat ovat etusijajärjestyksessä seuraavasti:

Osa-alue 1 Videotaltiointi tai käsikirjoitettu tuotanto
1. Flux Productions Oy:n (3106915-8)
2. Saha Prod Oy:n (2692335-6)
3. Sakea Osakeyhtiön (2924572-2)
4. Funny Films Oy:n (2258098 -2)
5. Cine Aesthetics Oy:n (2184149-0)

Osa-alue 2 Suorat lähetykset
1. Saha Prod Oy:n (2692335-6)
2. Cine Aesthetics Oy:n (2184149-0)
3. Mättö Media Oy:n (2754257-1)
4. Flux Productions Oy:n (3106915-8)
5. Stremia Oy:n (2377558-9)

Väliaikaisjärjestely on voimassa enintään siihen saakka, kun hankintapäätöstä 31.5.2022 koskeva valitus on markkinaoikeuden ratkaisulla hylätty tai kun mahdollinen virhe hankintamenettelyssä on markkinaoikeuden antaman ratkaisun perusteella korjattu.

Hankintalain (1397/2016) 123 §:n mukaan hankintayksikön on tehtävä ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tarjousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava.

Hallintosäännön 12 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan kansliapäällikkö päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita. Kansliapäällikkö päätti yhteishankintojen toimivallan siirrosta hankintajohtajalle päätöksellään 15.6.2017, 37 §.

Lisätiedot

Jaana Kalliomaa, Hankinta-asiantuntija, puhelin: (09) 310 28091

jaana.kalliomaa(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Asianosaiset

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566