Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunginkanslia

 

 

Talous- ja suunnitteluosasto

 

 

Hankinnat ja kilpailuttaminen

15.06.2022

 

 

 

 

Hankintajohtaja

 

 

 

 

47 §

Työyhteisöjen ja esihenkilöiden kehittämis- ja tukipalvelut, optiovuoden käyttöönotto

HEL 2022-007947 T 02 08 02 00

Päätös

Hankintajohtaja päätti, että työyhteisöjen ja esihenkilöiden kehittämis- ja tukipalveluiden optiokausi otetaan käyttöön ja sopimus tehdään yhden (1) vuoden 26.10.2022 – 25.10.2023 ajaksi osa-alueittain alla olevien sopimustoimittajien kanssa:

Osa-alue 1: Koko työyhteisölle hankittavat tukipalvelut

  1. BoMentis Oy (1621430-2)
  2. Aino Health Management Oy (0981823-9)
  3. Työterveyslaitos (0220266-9)
  4. Tamora Oy (2314396-0)
  5. Werka kehitys Oy (2290620-9)

Osa-alue 2 Työyhteisön esihenkilölle suunnattu tuki

  1. Aino Health Management Oy (0981823-9)
  2. Hyvinvointivalmennus Hälsa Oy (2796500-5)
  3. BoMentis Oy (1621430-2)
  4. Työterveyslaitos (0220266-9)
  5. Humap Consultation Oy (2661889-6)

Optiokauden arvioitu arvonlisäveroton arvo on 250 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Hankintajohtaja on tehnyt päätöksen §190/18.9.2020 Työyhteisöjen ja esihenkilöiden kehittämis- ja tukipalveluiden yhteishankinnasta. Tämä päätös on sisältänyt mahdollisuuden optioon.

Lisätiedot

Eeva Kauko, puhelin: 310 25218

eeva.kauko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566