Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunginkanslia

 

 

Talous- ja suunnitteluosasto

 

 

Hankinnat ja kilpailuttaminen

09.06.2022

 

 

 

 

Hankintajohtaja

 

 

 

 

46 §

Kotimaisen median mediaseurantapalvelut, optiokauden käyttöönotto

HEL 2022-007702 T 02 08 02 00

H044-19

Päätös

Hankintajohtaja päätti, että kotimaisen median mediaseurantapalvelujen yhteishankinnan toinen optiokausi otetaan käyttöön ja sopimus tehdään ajaksi 1.12.2022 - 30.11.2023 alla olevan sopimustoimittajan kanssa:

- Retriever Suomi Oy (2770561-7)

Optiokauden arvioitu arvonlisäveroton arvo on noin 180 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Hankintajohtaja on tehnyt päätöksen §73/2019 10.10.2019 kotimaisen median mediaseurantapalvelujen yhteishankinnasta. Tämä päätös on sisältänyt mahdollisuuden kahteen yhden vuoden pituiseen optiokauteen. Hankintajohtaja on tehnyt päätöksen §41/2021 11.6.2021 ensimmäisen optiokauden käyttöönotosta ajaksi 1.12.2021 - 30.11.2022.

Lisätiedot

Jaana Kalliomaa, Hankinta-asiantuntija, puhelin: (09) 310 28091

jaana.kalliomaa(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Asianosaiset

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566