Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunginkanslia

 

 

Talous- ja suunnitteluosasto

 

 

Hankinnat ja kilpailuttaminen

09.06.2022

 

 

 

 

Hankintajohtaja

 

 

 

 

45 §

Litterointi ja videoiden tekstitys, optiokauden käyttöönotto

HEL 2022-007703 T 02 08 02 00

H021-20

Päätös

Hankintajohtaja päätti, että litteroinnin ja videoiden tekstityksen yhteishankinnan optiokausi otetaan käyttöön ja sopimus tehdään 14.9.2022-13.9.2024 ajaksi alla olevien sopimustoimittajien kanssa:

Osa-alue 1: Toimielimen keskustelupöytäkirja ja kokoustallenteen tekstitys
- Tutkimustie Oy (2010879-9)
- Lingsoft Language Services Oy (0961030-7)

Osa-alue 2: Videon tekstitys ja äänitiedoston tekstivastine
- Spoken Oy (2377558-9)
- Lingsoft Language Services Oy (0961030-7)

Optiokauden arvioitu arvonlisäveroton arvo on 150 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Hankintajohtaja on tehnyt päätöksen §170/2020 12.8.2020 litteroinnin ja videoiden tekstityksen yhteishankinnasta. Tämä päätös on sisältänyt mahdollisuuden kahden vuoden optiokauteen.

Lisätiedot

Jaana Kalliomaa, Hankinta-asiantuntija, puhelin: (09) 310 28091

jaana.kalliomaa(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Asianosaiset

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566