Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunginkanslia

 

 

Talous- ja suunnitteluosasto

 

 

Hankinnat ja kilpailuttaminen

09.06.2022

 

 

 

 

Hankintajohtaja

 

 

 

 

43 §

Johdon konsultointipalvelut, hankinnan keskeyttäminen

HEL 2022-004737 T 02 08 02 00

Päätös

Hankintajohtaja päätti keskeyttää johdon konsultointipalveluiden hankinnan hankintaa tekemättä. Hankinnasta tullaan julkaisemaan uusi hankintailmoitus.

Keskeytettävän hankinnan kilpailutusasiakirjat ovat julkisia sen jälkeen kun uusi kilpailutus on ratkaistu (julkisuuslain 7 §:n 2 momentti ja 6 §:n 1 momentin 3 kohtaan).

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo on 5 000 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Johdon konsultointipalveluiden hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 16.6.2022 sähköisessä HILMA-ilmoituskanavassa ja hankintailmoituksen korjaus 15.5.2022. Hankinta on tehty avoimella menettelyllä. Tarjousten määräaika oli 24.5.2022 klo 12.00.

Tarjouspyyntö on osoittautunut epäonnistuneeksi ja tulkinnanvaraiseksi, eikä se olisi tuottanut yhteismitallisia tarjouksia. Hankinta voidaan keskeyttää hankintalain 125 §:n perusteella vain todellisesta ja perustellusta syystä. Perusteltu syy on epäonnistunut tarjouspyyntö, jonka perusteella hankintayksikkö ei olisi saanut valittua riittävää määrää palveluntuottajia osa-alueelle 2 ja 3.

Hankinta on jaettu kolmeen osa-alueeseen ja palvelun tarpeen ollessa laaja, voidaan palvelua hankkia minikilpailutuksilla useamman osa-alueen palveluntuottajien kesken, näin ollen hankinta keskeytetään myös osa-alueen 1 osalta.

Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun takaamiseksi sekä muilla edellä esitetyillä perusteilla johdon konsultointipalveluiden hankinta keskeytetään.

Hankinnasta tullaan järjestämään uusi kilpailutus.

Sovellettavat säännökset ja päätöstoimivalta

Hankintalain (1397/2016) 123 §:n mukaan hankintayksikön on tehtävä ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tarjousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava.

Hallintosäännön 12 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan kansliapäällikkö päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita. Kansliapäällikkö päätti yhteishankintojen toimivallan siirrosta hankintajohtajalle päätöksellään 15.6.2017, 37 §.

Lisätiedot

Eeva Kauko, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 25218

eeva.kauko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566