Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunginkanslia

 

 

Talous- ja suunnitteluosasto

 

 

Hankinnat ja kilpailuttaminen

31.05.2022

 

 

 

 

Hankintajohtaja

 

 

 

 

41 §

Matkapuhelimet ja niihin liittyvät palvelut, minikilpailutus

HEL 2022-006631 T 02 08 01 00

Päätös


Hankintajohtaja päätti hyväksyä Atea Finland Oy:n tarjouksen matkapuhelimista ja niihin liittyvistä palveluista kokonaistaloudellisesti edullisimpana. Atea Finland Oy on ensisijainen toimittaja seuraavaan minikilpailutukseen asti. Sijalla 2 on Telia InmicsNebula Oy


Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton arvo on noin 1682051 euroa.

Päätöksen perustelut

Minikilpailutus perustuu ”Matkapuhelimet ja niihin liittyvät palvelut”
– puitejärjestelyyn H108-17, HEL 2017-010578, jonka hankintapäätös on tehty 8.3.2018. Puitejärjestelyssä on sovittu, että Helsingin kaupunginkanslia minikilpailuttaa vakiotuotteiksi valittavat tuotteet 1-4 kertaa vuodessa.

Minikilpailutus perustuu Helsingin kaupunginkanslian 20.5.2022 päivättyyn
tarjouspyyntöön H036-22, HEL 2022-005039.

Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 27.5.2022 klo 12.00. Määräaikaan mennessä saapui kaksi tarjousta: Atea Finland Oy ja Telia InmicsNebula Oy (ent. DataInfo Oy). 

Lisätiedot

Sirkka Hiltunen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 31548

sirkka.hiltunen(a)hel.fi

Liitteet

1

Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Asianosaiset

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566