Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunginkanslia

 

 

Talous- ja suunnitteluosasto

 

 

Hankinnat ja kilpailuttaminen

24.05.2022

 

 

 

 

Hankintajohtaja

 

 

 

 

40 §

Hartikaari Oy:n hyväksyminen dynaamiseen hankintajärjestelmään Esitystekniikan laitteet ja palvelut H001-19

HEL 2019-003682 T 02 08 01 00

Päätös

Hankintajohtaja päätti hyväksyä Hartikaari Oy (3106494-7)
osallistumishakemuksen dynaamiseen hankintajärjestelmään Esitystekniikan laitteet ja palvelut osa-alueelle 1 Laitteet ja asennukset.

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella.
Hankintasopimusta ei voida tehdä ennen kuin tarjoaja on toimittanut hankintayksikölle tarjouspyynnössä mainitut hankintalain 88 §:n mukaiset otteet rikosrekisteristä. Hankintayksikkö tutkii otteista, koskeeko tarjoajaa jokin hankintalain 80 §:n mukainen pakollinen poissulkemisperuste. Poissulkemisperusteen ilmetessä ratkaistaan hankintaa koskeva
päätös uudelleen oikaisemalla tätä päätöstä hankintalain 132 §:n mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Kilpailutus perustuu Helsingin kaupunginkanslian 26.3.2019 päivättyyn osallistumispyyntöön HEL 2019-003682. Hankinnasta muodostetaan hankintalain 1397/2016 49 §:n mukainen dynaaminen hankintajärjestelmä (DPS), jossa Helsingin kaupungin yksiköt toteuttavat yksittäiset hankinnat dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksyttyjen toimittajien kesken DPS:n sisäisillä kilpailutuksilla.

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 26.3.2019 sähköisessä HILMA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi. Osallistumishakemuksia voi jättää koko dynaamisen hankintajärjestelmän keston ajan.
Dynaaminen hankintajärjestelmä on käytössä 30.4.2023 saakka.
Osallistumispyynnössä on esitetty ehdokkaiden soveltuvuudelle asetetut vaatimukset ja selvitysvelvollisuudet. Hartikaari Oy täyttää soveltuvuusvaatimukset.

Lisätiedot

Elisa Selki-Rocchi, hankinta-asiantuntija, puhelin

elisa.selki-rocchi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, DPSään hyväksyminen, Khs

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, DPSään hyväksyminen, Khs

Tiedoksi

Asianosaiset

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566