Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunginkanslia

 

 

Talous- ja suunnitteluosasto

 

 

Hankinnat ja kilpailuttaminen

23.05.2022

 

 

 

 

Hankintajohtaja

 

 

 

 

39 §

Matkapuhelimet ja niihin liittyvien palveluiden puitejärjestely, sopimuskauden jatkaminen ajalle 1.6.2022 – 30.9.2022

HEL 2022-006741 T 02 08 01 01

Päätös

Hankintajohtaja päätti, että matkapuhelimien ja niihin liittyvien palveluiden puitejärjestelyn (H108-17) sopimuskautta jatketaan Atea Finland Oy:n, Telia Inmics-Nebula Oy:n ja Fujitsu Finland Oy:n kanssa ajalle 1.6.2022 – 30.9.2022 entisin ehdoin.

Sopimusmuutoksen arvioitu arvo on 2200000 euroa.

Päätöksen perustelut

Matkapuhelimien ja niihin liittyvien palveluiden nykyinen puitejärjestely H108-17 päättyy 31.5.2022.

Uuden sopimuskauden kilpailutus toteutettiin huhti-toukokuussa 2022. Hankintamenettelyssä saatiin vain yksi hyväksyttävä tarjous ja hankintamenettely päätettiin keskeyttää ja järjestää uusi kilpailutus.

Uuden kilpailutuksen valmistelu on käynnissä.

Matkapuhelimet ja niihin liittyvät palvelut ovat kaupungin toiminnan kannalta välttämättömiä ja tavaroita ja palveluita on oltava saatavilla katkeamattomana. Nykyistä sopimusta on välttämätöntä jatkaa, kunnes uuden sopimuskauden kilpailutus on valmistunut.

Lisätiedot

Sirkka Hiltunen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 31548

sirkka.hiltunen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Asianosaiset

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566