Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunginkanslia

 

 

Talous- ja suunnitteluosasto

 

 

Hankinnat ja kilpailuttaminen

28.04.2022

 

 

 

 

Hankintajohtaja

 

 

 

 

33 §

Pesu- ja puhdistusaineiden yhteishankinta, hankinnan keskeyttäminen

HEL 2022-000678 T 02 08 01 00

Päätös

Hankintajohtaja päätti keskeyttää pesu- ja puhdistusaineiden yhteishankinnan hankintaa tekemättä. Hankinnasta tullaan julkaisemaan uusi hankintailmoitus.

Keskeytettävän hankinnan kilpailutusasiakirjat ovat julkisia sen jälkeen kun uusi kilpailutus on ratkaistu (julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 17 kohta).

Päätöksen perustelut

Pesu- ja puhdistusaineiden yhteishankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 6.4.2022 sähköisessä HILMA-ilmoituskanavassa. Hankinta on tehty avoimella menettelyllä. Tarjousten määräaika on 20.5.2022 klo12:00.

Tarjouspyyntö on osoittautunut virheelliseksi, eikä se olisi tuottanut yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankinta voidaan keskeyttää hankintalain 125 §:n perusteella vain todellisesta ja perustellusta syystä. Perusteltu syy on epäonnistunut tarjous-pyyntö, jonka perusteella olisi ollut mahdotonta suorittaa vertailua.

Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun takaamiseksi sekä muilla edellä esitetyillä perusteilla pesu- ja puhdistusaineiden yhteishankinta keskeytetään.

Hankinnasta tullaan järjestämään uusi kilpailutus.

Lisätiedot

Minna Vinni, palvelupäällikkö, puhelin: +358931031544

minna.vinni(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Asianosaiset

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566